Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Díl XIX - Smlouva o tichém společenství 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Díl XIX - Smlouva o tichém společenství

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYSmlouva o tichém společenství

Paragrafy:   § 673   § 674   § 675   § 676   § 677   § 678   § 679   § 679a   § 680   § 681  

§ 673

Základní ustanovení

(1) Smlouvou o tichém společenství se zavazuje tichý společník
poskytnout podnikateli určitý vklad a podílet se jím na jeho podnikání
a podnikatel se zavazuje k placení části čistého zisku po odečtení
povinného přídělu do rezervního fondu, je-li podnikatel povinen tento
fond vytvářet, vyplývající z podílu tichého společníka na výsledku
podnikání. Ve smlouvě o tichém společenství musí být dohodnutý rozsah
účasti tichého společníka na zisku a ztrátě stejný.

(2) Smlouva vyžaduje písemnou formu.

§ 674

(1) Předmětem vkladu může být určitá peněžní částka, určitá věc, právo
nebo jiná majetková hodnota využitelná při podnikání.

(2) Tichý společník je povinen předmět vkladu předat podnikateli nebo
umožnit mu jeho využití při podnikání v době smluvené, jinak bez
zbytečného odkladu po uzavření smlouvy.

(3) Nestanoví-li se smlouvou jinak, stává se podnikatel převzetím věci,
s výjimkou nemovitých věcí, jejím vlastníkem. Je-li předmětem vkladu
nemovitá věc, je podnikatel oprávněn k jejímu užívání po dobu trvání
smlouvy. Je-li předmětem vkladu právo a smlouva nestanoví něco jiného,
je podnikatel oprávněn po dobu trvání smlouvy k jeho výkonu.

§ 675

Tichý společník je oprávněn nahlížet do obchodních dokladů a účetních
záznamů týkajících se podnikání, na němž se účastní, a je oprávněn
požadovat stejnopis účetní závěrky.

§ 676

(1) Pro určení podílu tichého společníka na výsledku podnikání je
rozhodná účetní závěrka.

(2) Tichému společníku vzniká nárok na podíl ze zisku do 30 dnů po
vyhotovení účetní závěrky. Je-li podnikatelem právnická osoba, běží
tato lhůta od schválení této závěrky v souladu s jejími stanovami,
společenskou smlouvou nebo zákonem.

(3) Při pozdější ztrátě není společník povinen přijatý podíl na zisku
vracet.

§ 677

(1) O podíl na ztrátě se zkracuje vklad tichého společníka. O podíl na
zisku v dalších letech se snížený vklad zvyšuje a nárok na podíl na
zisku vzniká společníku po dosažení původní výše vkladu.

(2) Tichý společník není povinen při podílu na ztrátě z podnikání svůj
vklad doplňovat a na ztrátě se účastní jen do výše svého vkladu.

§ 678

(1) Práva a povinnosti vůči třetím osobám z podnikání vznikají pouze
podnikateli.

(2) Tichý společník však ručí za závazky podnikatele, jestliže

a) jeho jméno je obsaženo ve firmě podnikatele, nebo

b) prohlásí osobě, s níž jedná podnikatel o uzavření smlouvy, že oba
podnikají společně.

§ 679

(1) Účast tichého společníka na podnikání zaniká:

a) uplynutím doby, na kterou byla uzavřena,

b) výpovědí, nebyla-li smlouva uzavřena na dobu určitou,

c) dosáhne-li podíl tichého společníka na ztrátě výše jeho vkladu,

d) ukončením podnikání, na něž se smlouva vztahuje,

e) prohlášením konkursu na majetek podnikatele nebo zamítnutím
insolvenčního návrhu na majetek podnikatele pro nedostatek majetku,

f) prohlášením konkursu na majetek tichého společníka; ustanovení § 148
odst. 3 se použije přiměřeně.

(2) Nestanoví-li smlouva jinou výpovědní lhůtu, lze smlouvu vypovědět
nejpozději šest měsíců před koncem kalendářního roku.

§ 679a

Před uplynutím doby stanovené pro trvání tichého společenství je možno
domáhat se u soudu zrušení závazků z této smlouvy, jsou-li pro to
důležité důvody. To platí i pro smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou.

§ 680

Podnikatel je povinen vrátit tichému společníkovi vklad zvýšený nebo
snížený o jeho podíl na výsledku podnikání.

§ 681

Pokud z ustanovení § 673 až 680 nevyplývá něco jiného, má tichý
společník ohledně svého vkladu právní postavení, jaké má věřitel
ohledně své pohledávky, není však oprávněn požadovat vrácení svého
vkladu před zánikem smlouvy.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300700