Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Oddíl 1 - Základní ustanovení 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Oddíl 1 - Základní ustanovení

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYZákladní ustanovení

Paragrafy:   § 536  

§ 536

(1) Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení určitého díla a
objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

(2) Dílem se rozumí zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní
smlouvu, montáž určité věci, její údržba, provedení dohodnuté opravy
nebo úpravy určité věci nebo hmotně zachycený výsledek jiné činnosti.
Dílem se rozumí vždy zhotovení, montáž, údržba, oprava nebo úprava
stavby nebo její části.

(3) Cena musí být ve smlouvě dohodnuta nebo v ní musí být alespoň
stanoven způsob jejího určení, ledaže z jednání o uzavření smlouvy
vyplývá vůle stran uzavřít smlouvu i bez tohoto určení.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300853