Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Část čtvrtá - Ustanovení společná, přechodná a závěrečná 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Část čtvrtá - Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYUstanovení společná, přechodná a závěrečná

Paragrafy:   § 756   § 757   § 758   § 759   § 760   § 761   § 762   § 763   § 764   § 765   § 766   § 767   § 768   § 769   § 770   § 771   § 772   § 773   § 774   § 775  

§ 756

Ustanovení tohoto zákona se použije, jen pokud mezinárodní smlouva,
která je pro Českou republiku závazná a byla uveřejněna ve Sbírce
zákonů, neobsahuje odlišnou úpravu.

§ 757

Pro odpovědnost za škodu způsobenou porušením povinností stanovených
tímto zákonem platí obdobně ustanovení § 373 a násl.

§ 758

(1) Při uzavírání smluv, jejichž stranami jsou pouze osoby mající sídlo
nebo místo podnikání, popřípadě bydliště na území České republiky,
uplatní se ustanovení tohoto zákona o určení ceny nebo úplaty
poskytované za plnění, jen pokud toto určení není v rozporu s obecně
závaznými právními předpisy o cenách. Jinak vzniká povinnost platit
cenu nebo úplatu ve výši nejvýše přípustné podle těchto předpisů.

(2) Ceny, úplaty a jiná peněžitá plnění, jež jsou předmětem závazků
podle smluv upravených tímto zákonem a jsou předmětem úpravy předpisů
uvedených v odstavci 1, se považují za ceny podle těchto předpisů.

§ 759

Pokud ve smlouvě, jejímiž stranami jsou osoby mající sídlo nebo místo
podnikání, popřípadě bydliště na území České republiky, nebo jež mají
na tomto území podnik nebo jeho organizační složku, je stanovena jakost
věci v rozporu s ustanoveními právních předpisů, platí pro určení
jakosti ustanovení těchto předpisů o jakosti přípustné k užívání; to
neplatí, pokud ze smlouvy nebo z prohlášení strany, jež má věc nabýt
nebo z předmětu jejího podnikání vyplývá, že věc má být vyvezena.

§ 760

Ustanovení tohoto zákona o závazkových vztazích, jež se týkají
uplatnění práva u soudu, soudního řízení nebo soudního rozhodnutí,
použije se přiměřeně i pro uplatnění práva před rozhodcem, pro rozhodčí
řízení nebo pro rozhodčí nález, jestliže se opírají o platnou rozhodčí
smlouvu.

§ 761

(1) Právo hospodaření státních organizací s majetkem státu se řídí
dosavadními předpisy, včetně ustanovení § 64, 65 a § 72 až 74b
hospodářského zákoníku, do vydání nové úpravy zákony Federálního
shromáždění a národních rad.

(2) Ustanovení § 70 až 75 se použijí obdobně i na likvidaci jiných
právnických osob než obchodních společností, jestliže nemají právního
nástupce a z právních předpisů, jež je upravují, nevyplývá něco jiného.

§ 762

(1) Ustanovení upravující bankovní záruku, smlouvu o otevření
akreditivu, smlouvu o inkasu, smlouvu o bankovním uložení věci, smlouvu
o běžném účtu, smlouvu o vkladovém účtu platí i pro případy, kdy místo
banky bankovní záruku poskytuje a uvedené smlouvy uzavírá jiná osoba,
která je k tomu oprávněna.

(2) Ustanovení § 187 odst. 1 písm. c), § 191, § 211 odst. 1, § 211
odst. 3, § 215 a § 216 odst. 1 tohoto zákona se nepoužijí, rozhodne-li
Česká národní banka o snížení základního kapitálu banky podle
zvláštního právního předpisu.

§ 763

(1) Tímto zákonem se řídí právní vztahy, které vznikly ode dne jeho
účinnosti. Právní vztahy vzniklé přede dnem účinnosti tohoto zákona a
práva z nich vzniklá, jakož i práva z odpovědnosti za porušení závazků
z hospodářských a jiných smluv uzavřených přede dnem účinnosti tohoto
zákona se řídí dosavadními předpisy. Smlouvy o běžném účtu, smlouvy o
vkladovém účtu, smlouvy o uložení cenných papírů a jiných hodnot se
však řídí tímto zákonem ode dne jeho účinnosti, i když k jejich
uzavření došlo před tímto dnem.

(2) Podle dosavadních předpisů se až do svého zakončení posuzují
všechny lhůty, které začaly běžet přede dnem účinnosti tohoto zákona,
jakož i lhůty pro uplatnění práv, která se podle předchozího odstavce
řídí dosavadními předpisy, i když začnou běžet po účinnosti tohoto
zákona.

§ 764

(1) Právní povaha veřejných obchodních společností, komanditních
společností, společností s ručením omezeným a akciových společností,
které vznikly podle dosavadních předpisů, se řídí ustanoveními tohoto
zákona ode dne jeho účinnosti.

(2) Ustanovení společenské smlouvy, popřípadě stanov obchodních
společností uvedených v odstavci 1, která odporují donucujícím
ustanovením tohoto zákona, pozbývají závaznosti dnem nabytí jeho
účinnosti; společníci, popřípadě orgány obchodních společností
přizpůsobí do jednoho roku od tohoto dne společenské smlouvy, popřípadě
stanovy úpravě tohoto zákona a zašlou je rejstříkovému soudu. Jestliže
tak neučiní, vyzve je k tomu rejstříkový soud, který ve výzvě zároveň
stanoví dodatečnou přiměřenou lhůtu. Po marném uplynutí této dodatečné
lhůty soud společnost zruší a nařídí její likvidaci.

(3) Akcie vydané před účinností tohoto zákona, s nimiž jsou spojeny
výhody, které tento zákon nepřipouští, pozbývají těchto výhod dnem
účinnosti tohoto zákona.

§ 765

(1) Družstva, která vznikla před účinností tohoto zákona, se přeměňují
na společnosti nebo družstva podle tohoto zákona způsobem, který
stanoví zvláštní zákon.

(2) Družstva přeměněná podle odstavce 1 přizpůsobí své stanovy tomuto
zákonu ve lhůtě stanovené zvláštním zákonem uvedeným v odstavci 1. Do
této doby předloží své stanovy přizpůsobené úpravě družstev podle
tohoto zákona rejstříkovému soudu s žádostí o provedení potřebných změn
v obchodním rejstříku. S přizpůsobenými stanovami předloží současně
zápis o členské schůzi, na které byla schválena změna stanov. Zápis
zahrne schválenou výši zapisovaného základního jmění a podíly členů na
něm. Zapsáním změn se pokládají dosavadní družstva za družstva založená
podle tohoto zákona.

(3) Právní povaha družstev uvedených v odstavci 1 se řídí do zápisu
změn v obchodním rejstříku podle odstavce 2 dosavadními právními
předpisy a stanovami.

(4) Jestliže družstva uvedená v odstavci 1 nepožádají o provedení změn
v obchodním rejstříku ve stanovené lhůtě a neučiní tak ani po výzvě
soudu, nařídí soud likvidaci družstva.

(5) Ustanovení zvláštního zákona uvedeného v odstavci 1, jež upravují
majetkové podíly na čistém obchodním jmění družstva, se použijí i pro
určení podílu na likvidačním zůstatku. Není-li rozdělení schváleno
valnou hromadou oprávněných osob, rozhodne o rozdělení soud.

§ 766

(1) Zakladatelé družstevních podniků podle zákona č. 162/1990 Sb., o
zemědělském družstevnictví, zákona č. 176/1990 Sb., o bytovém,
spotřebním, výrobním a jiném družstevnictví, zřizovatelé podniků
(hospodářských zařízení) občanských sdružení a účastníci společných
podniků podle hospodářského zákoníku převedou uvedené podniky na
obchodní společnosti nebo družstva podle tohoto zákona, a to nejpozději
do jednoho roku ode dne nabytí jeho účinnosti, anebo je do této doby
zruší. Nestane-li se tak, soud i bez návrhu nařídí likvidaci uvedených
podniků. Totéž platí pro komanditní společnosti na akcie. Ustanovení §
69 se použije přiměřeně.

(2) Právní povaha a vnitřní poměry právnických osob uvedených v
odstavci 1 až do přeměny na obchodní společnosti nebo družstva,
popřípadě do zrušení se řídí dosavadními právními předpisy.

(3) Je-li zakladatelem právnických osob uvedených v odstavci 1
družstvo, počíná lhůta jednoho roku stanovená v odstavci 1 běžet od
nabytí účinnosti zvláštního zákona (§ 765 odst. 1).

§ 767

(1) Likvidace právnických osob podle § 764 a 766 se provádí podle
ustanovení tohoto zákona. Likvidační zůstatek se však rozděluje podle
dosavadních předpisů, stanov, zakládací listiny, společenské či jiné
smlouvy; není-li rozdělení takto upraveno, použijí se přiměřeně
ustanovení tohoto zákona, která svým obsahem jsou nejbližší formě
likvidované právnické osoby.

(2) Trvání jiných právnických osob vyvíjejících podnikatelskou činnost,
než které jsou uvedeny v § 764 až 766 a které vznikly před nabytím
účinnosti tohoto zákona podle dřívějších právních předpisů, zůstává
tímto zákonem nedotčeno. Jejich právní povaha a vnitřní právní poměry
se řídí právními předpisy, podle nichž byly zřízeny.

§ 768

(1) Zápisy v podnikovém rejstříku vedeném podle dosavadních předpisů se
považují za zápisy v obchodním rejstříku podle tohoto zákona.

(2) Právnické osoby, které se podle dosavadních předpisů zapisují do
podnikového rejstříku, se od účinnosti tohoto zákona zapisují do
obchodního rejstříku.

(3) Zápisy v podnikovém rejstříku, které neodpovídají ustanovením
tohoto zákona, musí být uvedeny do souladu s tímto zákonem do jednoho
roku od jeho účinnosti. Pokud tak zapsaná osoba neučiní, soud ji vyzve
k úpravě zápisu a stanoví přiměřenou lhůtu. To se netýká právnických
osob uvedených v § 766.

(4) Právnické osoby nebo jejich organizační složky, které se podle
tohoto zákona zapisují do obchodního rejstříku a nejsou zapsány ke dni
nabytí účinnosti tohoto zákona do podnikového rejstříku, jsou povinny
podat návrh na zápis do šesti měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 769

Povinnost zveřejnění údajů stanovená tímto zákonem je splněna jejich
zveřejněním v Obchodním věstníku.

§ 770

Vláda České republiky stanoví nařízením rozsah a způsob zveřejňování
údajů vyžadovaných tímto zákonem a podrobnosti o způsobu dokládání
skutečností zapisovaných do obchodního rejstříku.

§ 771

Vláda České republiky vydá nařízením prováděcí předpisy podle § 629.

§ 772

Zrušují se:

1. § 352 občanského zákoníku č. 141/1950 Sb.,

2. zákon č. 101/1963 Sb., o právních vztazích v mezinárodním obchodním
styku (zákoník mezinárodního obchodu),

3. hospodářský zákoník č. 109/1964 Sb., ve znění zákona č. 82/1966 Sb.,
zákonného opatření č. 13/1967 Sb., zákona č. 69/1967 Sb., zákona č.
72/1970 Sb., zákona č. 138/1970 Sb., zákona č. 144/1975 Sb., zákona č.
165/1982 Sb., zákona č. 98/1988 Sb. a zákona č. 103/1990 Sb.,

4. zákon č. 173/1988 Sb., o podniku se zahraniční majetkovou účastí, ve
znění zákona č. 112/1990 Sb.,

5. zákon č. 67/1989 Sb., o národohospodářském plánování,

6. zákon č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech,

7. zákon č. 162/1990 Sb., o zemědělském družstevnictví,

8. zákon č. 176/1990 Sb., o bytovém, spotřebním, výrobním a jiném
družstevnictví,

9. § 1 odst. 2, § 3 odst. 2 a § 4 zákona č. 174/1950 Sb., o dražbách
mimo exekuci,

10. zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve
znění zákona č. 102/1988 Sb. a zákona č. 113/1990 Sb., s výjimkou
ustanovení § 2, 3, 13 až 16, § 17 odst. 2 písm. c), § 18 odst. 1, § 19
odst. 1 písm. i), § 22 písm. j), § 43 až 56, 58 a 64,

11. § 13 odst. 1 a § 16 odst. 3 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování
občanů,

12. nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 81/1989
Sb., o povinném projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů a
konkretizaci závazných výstupů státního plánu u dodávek produkce,

13. nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 256/1990
Sb., kterým se stanoví vývozy a dovozy věcí a další činnosti, k jejichž
provádění se vyžaduje povolení zahraničně obchodní činnosti,

14. nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 132/1991
Sb., kterým se stanoví případy, kdy může podnik se zahraniční
majetkovou účastí vzniknout bez povolení,

15. vyhláška ministerstva národní obrany č. 118/1964 Sb., kterou se
vydávají základní podmínky dodávky výrobků a vývojových prací určených
k zajištění obranyschopnosti státu, ve znění vyhlášky č. 144/1989 Sb.,

16. vyhláška ministerstev všeobecného strojírenství a těžkého
strojírenství č. 135/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky
dodávky strojírenských výrobků, ve znění vyhlášky č. 57/1972 Sb., č.
107/1981 Sb. a č. 28/1990 Sb.,

17. vyhláška ministerstva všeobecného strojírenství č. 136/1964 Sb.,
kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav strojírenských
výrobků, ve znění vyhlášky č. 27/1990 Sb.,

18. vyhláška ministerstva všeobecného strojírenství č. 137/1964 Sb.,
kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav silničních vozidel
pro motorovou dopravu, ve znění vládního nařízení č. 38/1966 Sb. a
vyhlášky č. 26/1990 Sb.,

19. vyhláška Správy státních hmotných rezerv č. 174/1964 Sb., kterou se
vydávají základní podmínky dodávky státních rezerv, ve znění vyhlášky
č. 181/1989 Sb.,

20. vyhláška Státní komise pro techniku, ministerstva financí a
hlavního arbitra Československé socialistické republiky č. 87/1966 Sb.,
o některých ekonomických opatřeních v investiční výstavbě, ve znění
nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 136/1973 Sb.,

21. vyhláška ministerstva zemědělství a výživy a ministerstva lesního a
vodního hospodářství č. 73/1967 Sb., kterou se vydávají základní
podmínky dodávky oprav zemědělských a lesních mechanizačních
prostředků, polních a zemních prací, chemizace a jiných zemědělských
prací, ve znění vyhlášky č. 147/1989 Sb.,

22. vyhláška ministerstev chemického průmyslu, stavebnictví,
spotřebního průmyslu, těžkého průmyslu a zahraničního obchodu č.
187/1968 Sb., kterou se stanoví záruční doby u dodávek pro výstavbu
budov pro bydlení,

23. vyhláška Federálního ministerstva dopravy č. 152/1971 Sb., o
hospodářských závazcích v silniční nákladní dopravě,

24. vyhláška Federálního ministerstva dopravy č. 156/1971 Sb., o
hospodářských závazcích ve vnitrostátní vodní nákladní dopravě,

25. vyhláška předsedy Státní banky československé a Federálního
ministerstva financí č. 118/1972 Sb., o pokladních operacích v
socialistických organizacích,

26. vyhláška Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj
č. 101/1973 Sb., o projektových soutěžích, ve znění vyhlášky č.
124/1991 Sb.,

27. vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky č.
104/1973 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních
prací,

28. vyhláška Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj
a Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 77/1977
Sb., o centrální regulaci výrobků a materiálů ve výstavbě,

29. vyhláška Federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství
č. 82/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky hutních
výrobků, rud, magnezitových výrobků a kovového odpadu, ve znění
vyhlášky č. 30/1990 Sb.,

30. vyhláška Federálního ministerstva paliv a energetiky č. 106/1977
Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky tuhých paliv, ve
znění vyhlášky č. 1/1987 Sb. a vyhlášky č. 3/1990 Sb.,

31. vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky č.
44/1978 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků
chemického průmyslu, ve znění vyhlášek č. 26/1982 Sb. a č. 12/1988 Sb.,

32. vyhláška Federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 84/1978
Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav zemědělské
techniky, ve znění vyhlášky č. 148/1989 Sb.,

33. vyhláška Federálního ministerstva dopravy č. 1/1980 Sb., kterou se
vydávají základní podmínky dodávky leteckých prací v zemědělství,
lesním a vodním hospodářství, ve znění vyhlášky č. 37/1990 Sb.,

34. vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky č.
28/1980 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky
polygrafických výrobků, ve znění vyhlášky č. 199/1989 Sb.,

35. vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky č.
38/1980 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků
dodávaných organizacemi vnitřního obchodu, ve znění vyhlášky č.
200/1989 Sb.,

36. vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 61/1980
Sb., o zřizování a činnosti organizačních složek československých
právnických osob v zahraničí,

37. vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 62/1980
Sb., o kontrole zahraničně obchodní činnosti,

38. vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu a
Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 64/1980
Sb., o postupu při nakládání průmyslovými právy a výrobně technickými
poznatky ve vztahu k zahraničí,

39. vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 140/1980
Sb., o preventivní kontrole vyváženého a dováženého zboží a o průkazu o
použití a využití dovezeného zboží,

40. vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky č.
27/1981 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky
zdravotnických a veterinárních výrobků, ve znění vyhlášky č. 142/1989
Sb.,

41. vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 53/1981
Sb., o podmínkách poskytování zahraničně hospodářských služeb v oblasti
dopravy,

42. vyhláška Ministerstva kultury České socialistické republiky č.
57/1981 Sb., o udělování, změně a odnímání povolení k poskytování
zahraničně hospodářských služeb v oblasti kultury a o kontrole těchto
služeb,

43. vyhláška Ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky č.
61/1981 Sb., o udělování, změně a odnímání povolení k poskytování
zahraničně hospodářských služeb v oblasti kultury a o kontrole těchto
služeb,

44. vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky č.
91/1981 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky zeleniny a
ovoce mezi organizacemi vnitřního obchodu a pro průmyslové zpracování,
ve znění vyhlášky č. 180/1989 Sb.,

45. vyhláška Federálního ministerstva financí č. 179/1982 Sb., o
rozsahu a podmínkách smluvního pojištění socialistických organizací,

46. vyhláška Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj
č. 181/1982 Sb., o základních podmínkách dodávky k zabezpečení
vědeckotechnického rozvoje, ve znění vyhlášky č. 154/1989 Sb.,

47. vyhláška Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky
č. 23/1983 Sb., o udělování, změně a odnímání povolení k poskytování
zahraničně hospodářských služeb v oblasti lázeňské léčby a o kontrole
těchto služeb,

48. vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky č.
24/1983 Sb., o základních podmínkách dodávky sběrných surovin, ve znění
vyhlášky č. 140/1989 Sb.,

49. vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 104/1983
Sb., o dovozu investičních celků,

50. vyhláška Federálního ministerstva dopravy č. 8/1984 Sb., o
základních podmínkách některých činností prováděných Československými
státními dráhami v souvislosti s přepravou,

51. vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky č.
11/1984 Sb., o základních podmínkách dodávky stavebních hmot a dílců,

52. vyhláška Ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické
republiky č. 61/1984 Sb., o udělování, změně a odnímání povolení k
poskytování zahraničně hospodářských služeb v oblasti lázeňské léčby a
o kontrole těchto služeb,

53. vyhláška Federálního ministerstva hutnictví a těžkého
strojírenství, Federálního ministerstva všeobecného strojírenství a
Federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu č. 13/1985 Sb., o
základních podmínkách strojírenských a elektrotechnických dodávek
uskutečňovaných vyššími dodavatelskými formami a některých dalších
dodávek určených pro tuzemsko, ve znění vyhlášky č. 29/1990 Sb.,

54. vyhláška Federálního statistického úřadu č. 49/1985 Sb., o
základních podmínkách dodávky prací a služeb v oblasti automatizovaného
zpracování dat, ve znění vyhlášky č. 170/1989 Sb.,

55. vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu, Federálního
ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, Federálního
ministerstva všeobecného strojírenství a Federálního ministerstva
elektrotechnického průmyslu č. 31/1986 Sb., o základních podmínkách
dodávky vývozních investičních celků,

56. vyhláška Federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 130/1988
Sb., o zásadách prodeje zemědělských výrobků členům a pracovníkům
socialistických organizací se zemědělskou výrobou,

57. vyhláška Federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 155/1988
Sb., o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků,

58. vyhláška Federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 156/1988
Sb., o základních podmínkách dodávky potravinářských a některých jiných
výrobků,

59. vyhláška Federálního ministerstva dopravy a spojů č. 143/1989 Sb.,
o smlouvě o přípravě přeprav železničních vozových zásilek,

60. vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky č.
57/1990 Sb., o přechodné odchylné úpravě hospodářských závazků od
ustanovení § 295 odst. 2 hospodářského zákoníku pro odvětví Federálního
ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, Ministerstva
výstavby a stavebnictví České socialistické republiky a Ministerstva
výstavby a stavebnictví Slovenské socialistické republiky,

61. vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 265/1990
Sb., o zřizování a provozování obchodních zastupitelství zahraničních
osob,

62. vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 533/1990
Sb., o udělování povolení k zahraničně obchodní činnosti, o provádění
zahraničně obchodní činnosti bez registrace nebo povolení a o provádění
zahraničně obchodní činnosti zahraničními osobami,

63. vyhláška Státní banky československé č. 386/1991 Sb., o platebním
styku a zúčtování,

64. vyhláška Státní banky československé č. 414/1991 Sb., o
mezibankovním platebním styku a zúčtování,

65. výnos Federálního ministerstva dopravy č. 17.525/1981, o postupu
československých organizací při poskytování zahraničně hospodářských
služeb při přepravě věci (registrován v částce 33/1981 Sb.),

66. výnos Státní arbitráže Československé socialistické republiky č.
2/1984 ze dne 15. listopadu 1984, kterým se stanoví odchylná úprava
hospodářských závazků pro stavby jaderně energetických částí elektrárny
Temelín (registrován v částce 1/1985 Sb.),

67. vyhláška ministerstva vnitřního obchodu č. 4/1952 Ú. l., kterou se
vydávají podrobnější předpisy o dražbách mimo exekuci,

68. základní podmínky dodávky výrobků vyvážených organizacemi
zahraničního obchodu Chemapol Praha a Chemapol Bratislava, vydané
ministrem zahraničního obchodu dne 25. července 1964, ve znění změn a
doplňků provedených výnosem Federálního ministerstva zahraničního
obchodu č. 12/1977 Věstníku Federálního ministerstva zahraničního
obchodu,

69. základní podmínky dodávky výrobků dovážených organizacemi
zahraničního obchodu Chemapol Praha a Chemapol Bratislava, vydané
ministrem zahraničního obchodu dne 25. července 1964, ve znění doplňku
ze dne 30. března 1965 a výnosem Federálního ministerstva zahraničního
obchodu č. 10/1977 Věstníku Federálního ministerstva zahraničního
obchodu,

70. základní podmínky dodávky výrobků vyvážených organizacemi
zahraničního obchodu Metalimex a Kerametal, vydané ministrem
zahraničního obchodu dne 25. července 1964, ve znění změn a doplňků
provedených výnosem Federálního ministerstva zahraničního obchodu č.
27/1977 Věstníku Federálního ministerstva zahraničního obchodu,

71. základní podmínky dodávky výrobků dovážených organizacemi
zahraničního obchodu Metalimex a Kerametal, vydané ministrem
zahraničního obchodu dne 25. července 1964, ve znění změn a doplňků
provedených doplňkem ze dne 30. března 1965 a výnosem Federálního
ministerstva zahraničního obchodu č. 26/1977 Věstníku Federálního
ministerstva zahraničního obchodu,

72. základní podmínky dodávky výrobků vyvážených podnikem zahraničního
obchodu Pragoexport, vydané ministrem zahraničního obchodu dne 25.
července 1964, ve znění změn a doplňků provedených výnosem Federálního
ministerstva zahraničního obchodu č. 11/1977 Věstníku Federálního
ministerstva zahraničního obchodu,

73. základní podmínky dodávky výrobků vyvážených organizacemi
zahraničního obchodu Ligna Praha a Drevounia Bratislava, vydané
ministrem zahraničního obchodu dne 25. července 1964, ve znění změn a
doplňků provedených výnosem Federálního ministerstva zahraničního
obchodu č. 13/1977 Věstníku Federálního ministerstva zahraničního
obchodu,

74. základní podmínky dodávky výrobků dovážených organizacemi
zahraničního obchodu Ligna Praha a Drevounia Bratislava, vydané
ministrem zahraničního obchodu dne 25. července 1964, ve znění změn a
doplňků provedených doplňkem ze dne 30. března 1965 a výnosem
Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 9/1977 Věstníku
Federálního ministerstva zahraničního obchodu,

75. základní podmínky dodávky výrobků vyvážených podnikem zahraničního
obchodu Československá keramika, vydané ministrem zahraničního obchodu
dne 25. července 1964, ve znění změn a doplňků provedených výnosem
Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 25/1977 Věstníku
Federálního ministerstva zahraničního obchodu,

76. základní podmínky dodávky výrobků dovážených podnikem zahraničního
obchodu Československá keramika, vydané ministrem zahraničního obchodu
dne 25. července 1964, ve znění změn a doplňků provedených doplňkem ze
dne 30. března 1965 a výnosem Federálního ministerstva zahraničního
obchodu č. 24/1977 Věstníku Federálního ministerstva zahraničního
obchodu,

77. základní podmínky dodávky strojírenských výrobků pro vývoz, vydané
ministrem zahraničního obchodu dne 25. července 1964, ve znění změn a
doplňků provedených výnosem Federálního ministerstva zahraničního
obchodu č. 5/1977 Věstníku Federálního ministerstva zahraničního
obchodu,

78. základní podmínky dodávky strojírenských výrobků z dovozu, vydané
ministrem zahraničního obchodu dne 25. července 1964, ve znění změn a
doplňků provedených doplňkem ze dne 30. března 1965 a výnosem
Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 5/1980 Věstníku
Federálního ministerstva zahraničního obchodu,

79. základní podmínky dodávky výrobků vyvážených organizacemi
zahraničního obchodu Centrotex, Exico a Karaexport, vydané ministrem
zahraničního obchodu dne 25. července 1964, ve znění změn a doplňků
provedených výnosem Federálního ministerstva zahraničního obchodu č.
6/1979 Věstníku Federálního ministerstva zahraničního obchodu,

80. základní podmínky dodávky surovin, materiálů a výrobků dovážených
organizacemi zahraničního obchodu Centrotex, Exico a Karaexport, vydané
ministrem zahraničního obchodu dne 25. července 1964, ve znění změn a
doplňků provedených doplňkem ze dne 30. března 1965 a výnosem
federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 5/1979 Věstníku
federálního ministerstva zahraničního obchodu,

81. základní podmínky dodávky výrobků vyvážených podnikem zahraničního
obchodu Ferromet, vydané ministrem zahraničního obchodu dne 25.
července 1964, ve znění změn a doplňků provedených výnosem Federálního
ministerstva zahraničního obchodu č. 7/1978 Věstníku Federálního
ministerstva zahraničního obchodu,

82. základní podmínky dodávky výrobků dovážených podnikem zahraničního
obchodu Artia a a. s. Slovart, vydané ministrem zahraničního obchodu
dne 25. července 1964, ve znění změn a doplňků provedených doplňkem ze
dne 30. března 1965 a výnosem Federálního ministerstva zahraničního
obchodu č. 19/1981 Věstníku Federálního ministerstva zahraničního
obchodu,

83. základní podmínky dodávky výrobků vyvážených podnikem zahraničního
obchodu Artia a a. s. Slovart, vydané ministrem zahraničního obchodu
dne 25. července 1964, ve znění změn a doplňků provedených doplňkem ze
dne 30. března 1965 a výnosem Federálního ministerstva zahraničního
obchodu č. 18/1981 Věstníku Federálního ministerstva zahraničního
obchodu,

84. základní podmínky dodávky pro vývoz potravin a zemědělských
výrobků, vydané ministrem zahraničního obchodu dne 25. července 1964,
ve znění změn a doplňků provedených výnosem Federálního ministerstva
zahraničního obchodu č. 33/1977 Věstníku Federálního ministerstva
zahraničního obchodu,

85. základní podmínky dodávky potravin a zemědělských výrobků z dovozu,
vydané ministrem zahraničního obchodu dne 25. července 1964, ve znění
změn a doplňků provedených doplňkem ze dne 30. března 1965 a výnosem
Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 19/1983 Věstníku
Federálního ministerstva zahraničního obchodu,

86. výnos Federálního ministerstva zahraničního obchodu ze dne 7.
července 1978, kterým se vydávají základní podmínky dodávky sklářských
výrobků vyvážených akciovou společností Skloexport.

§ 773

Ustanovení přepravních řádů a prováděcích předpisů k zákonu č. 61/1952
Sb., o námořní plavbě, o odpovědnosti za škodu na zásilce jsou
nepoužitelná, pokud jsou v rozporu s § 622 a 624 tohoto zákona; ostatní
ustanovení těchto předpisů zůstávají nedotčena.

§ 774

Vyhláška Federálního ministerstva financí č. 63/1989 Sb., o
ověřovatelích (auditorech) a jejich činnosti, se použije po účinnosti
tohoto zákona i pro činnost auditorů podle § 39 tohoto zákona, a to až
do nové zákonné úpravy.

§ 775

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992.

Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.


Obchodní zákoník ›  Část čtvrtá - Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300028