Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Oddíl 1 - Vymezení kupní smlouvy 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Oddíl 1 - Vymezení kupní smlouvy

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYVymezení kupní smlouvy

Paragrafy:   § 409   § 410  

§ 409

Základní ustanovení

(1) Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu movitou věc
(zboží) určenou jednotlivě nebo co do množství a druhu a převést na
něho vlastnické právo k této věci a kupující se zavazuje zaplatit kupní
cenu.

(2) Ve smlouvě musí být kupní cena dohodnuta nebo musí v ní být alespoň
stanoven způsob jejího dodatečného určení, ledaže z jednání o uzavření
smlouvy vyplývá vůle stran ji uzavřít i bez určení kupní ceny. V tomto
případě je kupující povinen zaplatit kupní cenu stanovenou podle § 448.

§ 410

(1) Smlouva o dodání zboží, které má být teprve vyrobeno, se považuje
za kupní smlouvu, ledaže strana, které má být zboží dodáno, se zavázala
předat druhé straně podstatnou část věcí, jichž je zapotřebí k výrobě
zboží.

(2) Za kupní smlouvu se nepovažuje smlouva, podle níž převážná část
závazku strany, která má zboží dodat, spočívá ve vykonání činnosti nebo
závazek této strany zahrnuje montáž zboží.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300708