Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Oddíl 6 - Uchování zboží 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Oddíl 6 - Uchování zboží

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYUchování zboží

Paragrafy:   § 462   § 463   § 464   § 465   § 466   § 467   § 468  

§ 462

Jestliže je kupující v prodlení s převzetím zboží nebo se zaplacením
kupní ceny v případech, kdy dodání zboží a zaplacení kupní ceny se má
uskutečnit současně, a prodávající má zboží u sebe nebo s ním může
jinak nakládat, musí prodávající učinit opatření přiměřená okolnostem k
uchování zboží. Prodávající je oprávněn zboží zadržovat, dokud mu
kupující neuhradí přiměřené náklady, jež prodávajícímu při tom vznikly.

§ 463

Jestliže kupující převzal zboží a zamýšlí je odmítnout, je povinen
učinit opatření přiměřená okolnostem k uchování zboží. Dokud
prodávající neuhradí přiměřené náklady, které kupujícímu při tom
vznikly, je kupující oprávněn zadržovat zboží, jež má být vráceno
prodávajícímu.

§ 464

Jestliže po dopravení zboží do místa určení má kupující možnost s ním
nakládat a uplatní právo je odmítnout, je povinen zboží převzít a mít
je u sebe na účet prodávajícího, může-li tak učinit bez zaplacení kupní
ceny a bez nepřiměřených obtíží a výloh. Tato povinnost kupujícímu však
nevzniká, jestliže v místě určení je přítomen prodávající nebo osoba,
kterou prodávající pověřil péčí o zboží. Při převzetí zboží kupujícím
se řídí jeho práva a povinnosti podle § 463.

§ 465

Povinnosti podle § 462 až 464 může povinná strana splnit i uložením
zboží ve skladišti třetí osoby na účet druhé strany a může požadovat
úhradu přiměřených nákladů, které jí při tom vznikly.

§ 466

Strana, která je v prodlení s převzetím nebo se zpětným převzetím zboží
nebo s placením kupní ceny, jež má být uskutečněno při převzetí zboží
nebo s placením nákladů spojených s plněním povinností podle § 462 až
464, může být vyzvána ke splnění této povinnosti. Druhá strana je
oprávněna ve výzvě k převzetí zboží stanovit k tomu přiměřenou lhůtu a
po jejím marném uplynutí zboží prodat vhodným způsobem. Před tímto
prodejem je však povinna upozornit stranu, která je v prodlení, na
úmysl zboží prodat. Tento úmysl lze sdělit i při stanovení lhůty k
převzetí.

§ 467

Podléhá-li zboží rychlé zkáze nebo jsou-li s jeho uchováním spojeny
nepřiměřené náklady, strana, která má povinnosti podle § 462 až 464,
musí učinit přiměřená opatření k jeho prodeji, a pokud je to možné,
druhou stranu o zamýšleném prodeji vyrozumět.

§ 468

Strana, která zboží prodala, je oprávněna ponechat si z výtěžku prodeje
částku odpovídající přiměřeným nákladům spojeným s plněním povinností
podle § 462 až 464 a s prodejem zboží. Zbytek získaného výtěžku je
povinna druhé straně bez zbytečného odkladu uhradit.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300713