Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Oddíl 3 - Doba plnění 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Oddíl 3 - Doba plnění

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYDoba plnění

Paragrafy:   § 340   § 341   § 342   § 343  

§ 340

(1) Dlužník je povinen závazek splnit v době stanovené ve smlouvě.

(2) Není-li doba plnění ve smlouvě určena, je věřitel oprávněn
požadovat plnění závazku ihned po uzavření smlouvy a dlužník je povinen
závazek splnit bez zbytečného odkladu po té, kdy byl věřitelem o plnění
požádán.

§ 341

Je-li podle smlouvy dlužník oprávněn, aby určil dobu plnění, a
neurčí-li ji v přiměřené době, určí dobu plnění soud na návrh věřitele
s přihlédnutím k povaze a místu plnění, jakož i k důvodu, proč bylo
určení doby plnění přenecháno dlužníkovi.

§ 342

(1) Nevyplývá-li ze smlouvy nebo z ustanovení tohoto zákona něco
jiného, je rozhodující úmysl stran projevený při uzavření smlouvy nebo
povaha plnění pro určení, zda doba plnění je stanovena ve prospěch obou
stran, nebo jen ve prospěch jedné z nich.

(2) Je-li doba plnění stanovena ve prospěch dlužníka, před touto dobou
není věřitel oprávněn požadovat plnění, avšak dlužník je oprávněn plnit
svůj závazek.

(3) Je-li doba plnění stanovena ve prospěch věřitele, je před touto
dobou věřitel oprávněn požadovat plnění, ale dlužník není oprávněn
plnit svůj závazek.

(4) Je-li doba plnění stanovena ve prospěch obou stran, není před touto
dobou věřitel oprávněn požadovat plnění a dlužník plnit svůj závazek.

§ 343

Splní-li dlužník peněžitý závazek před stanovenou dobou plnění, není
oprávněn bez souhlasu věřitele odečíst od dlužné částky úrok
odpovídající době, o kterou plnil dříve.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300582