Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Díl IV - Smlouva o koupi najaté věci 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Díl IV - Smlouva o koupi najaté věci

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYSmlouva o koupi najaté věci

Paragrafy:   § 489   § 490   § 491   § 492   § 493   § 494   § 495   § 496  

§ 489

Základní ustanovení

(1) Smlouvou o koupi najaté věci si strany ujednají v nájemní smlouvě
nebo po jejím uzavření, že nájemce je oprávněn koupit najatou věc nebo
najatý soubor věcí během platnosti nájemní smlouvy nebo po jejím
zániku.

(2) Smlouva o koupi najaté věci vyžaduje písemnou formu.

§ 490

Je-li nájemce oprávněn podle smlouvy ke koupi najaté věci během
platnosti nájemní smlouvy, doručením písemného oznámení o uplatnění
tohoto práva v souladu se smlouvou o koupi najaté věci nájemní smlouva
zaniká, i když byla sjednána na určitou dobu.

§ 491

Je-li nájemce oprávněn podle smlouvy ke koupi najaté věci po ukončení
nájemní smlouvy, zaniká toto právo, neoznámí-li oprávněná strana druhé
straně písemně vůli koupit najatou věc bez zbytečného odkladu po zániku
nájemní smlouvy.

§ 492

Oznámí-li písemně oprávněná strana v souladu se smlouvou o koupi najaté
věci druhé straně, že uplatňuje právo na koupi věci, jež je nebo byla
předmětem nájemní smlouvy, vzniká ohledně této věci doručením tohoto
oznámení kupní smlouva. Oprávněná strana má postavení kupujícího a
druhá strana postavení prodávajícího.

§ 493

(1) Vznikem kupní smlouvy (§ 492) přechází na kupujícího vlastnické
právo k movité věci. Vlastnické právo k nemovitostem přechází vkladem
do katastru nemovitostí.

(2) Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího vznikem kupní
smlouvy (§ 492).

§ 494

(1) Není-li v ujednání určena kupní cena rozhodná při využití práva
najatou věc koupit a ani způsob jejího určení, je kupující povinen
zaplatit kupní cenu určenou podle § 448 odst. 2. Na určení kupní ceny
nemá vliv poškození nebo větší opotřebení věci, za něž je odpovědný
nájemce.

(2) Kupní cenu je kupující povinen zaplatit bez zbytečného odkladu po
vzniku kupní smlouvy.

§ 495

(1) Pro posuzování vad věci jsou rozhodné vlastnosti, které měla mít
najatá věc.

(2) Lhůty pro oznámení vad koupené věci se počítají ode dne, kdy
nájemce převzal najatou věc.

(3) Nepřejde-li vlastnické právo k najaté věci na kupujícího a
prodávající neodstraní tuto vadu v přiměřené dodatečné době, kterou mu
kupující určí, může kupující od smlouvy odstoupit.

§ 496

(1) Smlouva může stanovit, že po určité době platnosti nájemní smlouvy
je nájemce oprávněn nabýt bezplatně vlastnické právo k najaté věci,
jestliže toto právo uplatní vůči pronajímateli.

(2) Nabyvatel vlastnického práva podle odstavce 1 není oprávněn u
najaté věci uplatňovat její vady s výjimkou právních vad, ledaže je mu
poskytnuta záruka za jakost.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300685