Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Oddíl 3 - Věci určené k provedení díla 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Oddíl 3 - Věci určené k provedení díla

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYVěci určené k provedení díla

Paragrafy:   § 539   § 540   § 541  

§ 539

(1) Věci, které má objednatel podle smlouvy opatřit k provedení díla,
je povinen předat zhotoviteli v době určené ve smlouvě, jinak bez
zbytečného odkladu po uzavření smlouvy. V pochybnostech se má za to, že
o cenu těchto věcí se nesnižuje cena za provedení díla.

(2) Neopatří-li věci objednatel včas, může mu pro to zhotovitel
poskytnout přiměřenou lhůtu a po jejím marném uplynutí může sám po
předchozím upozornění opatřit věci na účet objednatele. Objednatel je
povinen uhradit jejich cenu a účelné náklady s tím spojené bez
zbytečného odkladu poté, kdy jej o to zhotovitel požádá.

(3) Věci, které jsou potřebné k provedení díla a k jejichž opatření
není podle smlouvy zavázán objednatel, je povinen opatřit zhotovitel.

§ 540

(1) Objednatel nese nebezpečí škody na věcech, které opatřil k
provedení díla, a zůstává jejich vlastníkem až do doby, kdy se
zpracováním stanou součástí předmětu díla.

(2) Za věc převzatou od objednatele do opatrování za účelem jejího
zpracování při provádění díla nebo za účelem její opravy nebo úpravy
odpovídá zhotovitel jako skladovatel.

(3) Po dokončení díla nebo po zániku závazku dílo provést je zhotovitel
povinen bez zbytečného odkladu vrátit objednateli věci od něho
převzaté, jež nebyly zpracovány při provádění díla.

§ 541

Ohledně věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla, má postavení
prodávajícího, pokud z ustanovení upravujících smlouvu o dílo nevyplývá
něco jiného. V pochybnostech se má za to, že kupní cena těchto věcí je
zahrnuta v ceně za provedení díla.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300855