Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Oddíl 2 - Některá ustanovení o dodatečné nemožnosti plnění 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Oddíl 2 - Některá ustanovení o dodatečné nemožnosti plnění

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYNěkterá ustanovení o dodatečné nemožnosti plnění

Paragrafy:   § 352   § 353   § 354  

§ 352

(1) Závazek se považuje za splnitelný též v případě, lze-li jej splnit
pomocí jiné osoby.

(2) Závazek se stává nesplnitelným také v případě, kdy právní předpisy,
které byly vydané po uzavření smlouvy a jejichž účinnost není časově
ohraničená, dlužníkovi zakazují chování, k němuž je zavázán, nebo
vyžadují úřední povolení, jež dlužníku nebylo uděleno, ačkoliv o ně
řádně usiloval.

(3) Věřitel může odstoupit od smlouvy ohledně části plnění, které se
nestalo nemožným, jestliže tato část ztrácí pro věřitele vzhledem ke
své povaze nebo s přihlédnutím k účelu smlouvy, který vyplývá z jejího
obsahu nebo byl druhé straně znám v době uzavření smlouvy, hospodářský
význam bez poskytnutí plnění, jež se stalo nemožným. Totéž platí
ohledně dílčího plnění.

(4) Nemožnost plnění je povinen prokázat dlužník.

§ 353

Dlužník, jehož závazek zanikl pro nemožnost plnění, je povinen uhradit
škodu tím způsobenou věřiteli, ledaže nemožnost plnění byla způsobena
okolnostmi vylučujícími odpovědnost (§ 374). Pro náhradu škody se
použije obdobně ustanovení § 373 a násl.

§ 354

Při zániku závazku pro nemožnost plnění nebo jeho části nastávají
obdobně účinky uvedené v § 351.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300604