Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Díl III - Obchodní firma 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Díl III - Obchodní firma

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYObchodní firma

Paragrafy:   § 8   § 9   § 10   § 11   § 12  

§ 8

(1) Obchodní firma (dále jen "firma") je název, pod kterým je
podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podnikatel je povinen činit
právní úkony pod svou firmou.

(2) Na podnikatele nezapsaného v obchodním rejstříku se nevztahují
ustanovení o firmě; právní úkony je povinen činit, je-li fyzickou
osobou, pod svým jménem a příjmením, a je-li právnickou osobou, pod
svým názvem. U svého jména a příjmení nebo názvu může podnikatel
nezapsaný v obchodním rejstříku užívat při podnikání odlišující dodatek
nebo další označení za předpokladu, že nepůsobí klamavě a jeho užívání
je v souladu s právními předpisy i dobrými mravy soutěže; takový
dodatek nebo označení není firmou a je chráněn právem proti nekalé
soutěži.

§ 9

(1) Firmou fyzické osoby musí být vždy její jméno a příjmení (dále jen
"jméno"). Firma fyzické osoby může obsahovat dodatek odlišující osobu
podnikatele nebo druh podnikání vztahující se zpravidla k této osobě
nebo druhu podnikání.

(2) Firmou obchodní společnosti nebo družstva a dalších právnických
osob, které vznikají zápisem do obchodního rejstříku, je název, pod
kterým jsou zapsány v obchodním rejstříku. Firmou právnické osoby,
která se zapisuje do obchodního rejstříku na základě zvláštního
právního předpisu a která vznikla před tímto zápisem, je její název.
Součástí firmy právnických osob je i dodatek označující jejich právní
formu.

§ 10

(1) Firma nesmí být zaměnitelná s firmou jiného podnikatele a nesmí
působit klamavě. K odlišení firmy nestačí rozdílný dodatek označující
právní formu. U fyzické osoby postačí zpravidla k odlišení uvedení
jiného místa podnikání. Má-li fyzická osoba stejné jméno s jiným
podnikatelem působícím v témže místě, je povinna doplnit ve firmě údaj
o jménu dostatečně odlišujícím dodatkem ve smyslu § 9 odst. 1.

(2) Podniká-li více osob pod společným jménem bez založení právnické
osoby, jsou tyto osoby povinny splnit závazky vzniklé při tomto
podnikání společně a nerozdílně. Společné jméno není firmou.

§ 11

(1) Kdo zdědí podnik nebo jej nabude smlouvou, může podnikat pod
dosavadní firmou s nástupnickým dodatkem, jen má-li k tomu výslovný
souhlas zůstavitele nebo dědiců nebo právního předchůdce.

(2) Je-li podnikatelem fyzická osoba, která změnila své jméno, může
používat ve firmě i své dřívější jméno s dodatkem obsahujícím nové
jméno.

(3) Firma právnické osoby přechází na nástupnickou právnickou osobu s
podnikem, zaniká-li původní právnická osoba bez likvidace a nástupnická
právnická osoba firmu převezme. Má-li nástupnická právnická osoba jinou
právní formu, musí být změněn dodatek v souladu s její právní formou.

(4) Převod firmy bez současného převodu podniku je nepřípustný. Převod
firmy je možný i při převodu části podniku, bude-li podnikatel
zbývající část provozovat pod jinou firmou nebo tato část zanikne
likvidací.

(5) Je-li součástí firmy právnické osoby jméno společníka nebo člena,
který přestal být jejím společníkem nebo členem, může právnická osoba
užívat dále jeho jméno jen s jeho souhlasem. V případě smrti nebo
zániku společníka nebo člena se vyžaduje jeho předchozí souhlas anebo
souhlas dědice nebo právního nástupce.

(6) Firmy podnikatelů, jejichž podniky příslušejí k témuž koncernu (§
66a odst. 7), mohou obsahovat shodné prvky, obsahují-li dodatek o
příslušnosti ke koncernu a jsou-li dostatečně navzájem rozlišitelné.

§ 12

(1) Kdo byl dotčen na svých právech neoprávněným užíváním firmy, může
se proti neoprávněnému uživateli domáhat, aby se takového jednání
zdržel a odstranil závadný stav. Dále může požadovat vydání
bezdůvodného obohacení a přiměřené zadostiučinění, které může být
poskytnuto i v penězích.

(2) Byla-li neoprávněným užíváním firmy způsobena škoda, lze se její
náhrady domáhat podle tohoto zákona.

(3) Soud může účastníku, jehož návrhu bylo vyhověno, přiznat v rozsudku
právo uveřejnit rozsudek na náklady účastníka, který ve sporu neuspěl,
a podle okolností určit i rozsah, formu a způsob uveřejnění.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300036