Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Díl XX - Smlouva o otevření akreditivu 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Díl XX - Smlouva o otevření akreditivu

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYSmlouva o otevření akreditivu

Paragrafy:   § 682   § 683   § 684   § 685   § 686   § 687   § 688   § 689   § 690   § 691  

§ 682

Základní ustanovení

(1) Smlouvou o otevření akreditivu se zavazuje banka příkazci, že na
základě jeho žádosti poskytne určité osobě (oprávněnému) na účet
příkazce určité plnění, jestliže oprávněný splní do určité doby
stanovené podmínky, a příkazce se zavazuje zaplatit bance úplatu.

(2) Smlouva vyžaduje písemnou formu.

§ 683

(1) Banka v souladu se smlouvou písemně sdělí oprávněnému, že v jeho
prospěch otvírá akreditiv, a oznámí mu jeho obsah. V akreditivní
listině musí být určeno plnění, ke kterému se banka zavazuje, doba
platnosti akreditivu a akreditivní podmínky, jež má oprávněný v této
době splnit k tomu, aby se mohl domáhat plnění vůči bance.

(2) Sdělení podle odstavce 1 banka učiní bez zbytečného odkladu po
uzavření smlouvy, ledaže ze smlouvy vyplývá, že tak má učinit teprve v
době, kdy jí k tomu dá příkazce pokyn.

(3) Závazek banky vůči oprávněnému vzniká oznámením uvedeným v odstavci
1.

(4) Závazek příkazce vůči bance vzniká otevřením akreditivu.

(5) Akreditivní listina může zejména obsahovat povinnost banky zaplatit
určitou částku nebo přijmout směnku.

§ 684

Není-li úplata za otevření akreditivu smluvena, je příkazce povinen
zaplatit bance úplatu obvyklou v době uzavření smlouvy.

Vztah banky k oprávněnému

§ 685

Závazek banky z akreditivu je nezávislý na právním vztahu mezi
příkazcem a oprávněným.

§ 686

(1) Nestanoví-li akreditivní listina, že akreditiv je odvolatelný, může
banka akreditiv změnit nebo zrušit pouze se souhlasem oprávněného a
příkazce.

(2) Stanoví-li akreditivní listina, že akreditiv je odvolatelný, může
jej banka ve vztahu k oprávněnému změnit nebo zrušit do doby, než
oprávněný splní podmínky stanovené v akreditivní listině.

(3) Změnit nebo zrušit akreditiv lze pouze písemně.

§ 687

(1) Jestliže neodvolatelný akreditiv je z podnětu banky, jež je jím
vázána, potvrzen další bankou, vzniká oprávněnému nárok na plnění vůči
této bance od doby, kdy oprávněnému potvrzení akreditivu oznámí. Banka,
která požádala o potvrzení akreditivu, a banka, která akreditiv
potvrdila, jsou zavázány vůči oprávněnému společně a nerozdílně.

(2) Ke změně nebo zrušení akreditivu potvrzeného další bankou se
vyžaduje i souhlas potvrzující banky.

(3) Jestliže banka, která akreditiv potvrdila, poskytla plnění
oprávněnému v souladu s obsahem akreditivu, má nárok na toto plnění
vůči bance, která o potvrzení akreditivu požádala.

§ 688

Banka, která pouze oznamuje oprávněnému, že jiná banka pro něho
otevřela akreditiv, odpovídá za škodu způsobenou za nesprávnost tohoto
oznámení, nevzniká jí však závazek z akreditivu.

Dokumentární akreditiv

§ 689

Při dokumentárním akreditivu je banka povinna poskytnout oprávněnému
plnění, jestliže bance jsou řádně předloženy během platnosti akreditivu
dokumenty určené v akreditivní listině.

§ 690

(1) Banka je povinna přezkoumat s odbornou péčí vzájemnou souvislost
předložených dokumentů a zda jejich obsah zjevně odpovídá podmínkám
stanoveným v akreditivní listině.

(2) Banka odpovídá za škodu způsobenou příkazci ztrátou, zničením nebo
poškozením dokumentů převzatých od oprávněného, ledaže tuto škodu
nemohla odvrátit ani při vynaložení odborné péče.

§ 691

Jiné akreditivy

Ustanovení § 689 a 690 platí přiměřeně i na akreditivy, podle nichž se
lze domáhat plnění při splnění jiných podmínek, než je předložení
dokumentů.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300701