Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Díl V - Obchodní tajemství 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Díl V - Obchodní tajemství

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYObchodní tajemství

Paragrafy:   § 17   § 18   § 19   § 20  

§ 17

Předmětem práv náležejících k podniku je i obchodní tajemství. Obchodní
tajemství tvoří veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické
povahy související s podnikem, které mají skutečnou nebo alespoň
potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných
obchodních kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle podnikatele
utajeny a podnikatel odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje.

§ 18

Podnikatel provozující podnik, na který se obchodní tajemství vztahuje,
má výlučné právo tímto tajemstvím nakládat, zejména udělit svolení k
jeho užití a stanovit podmínky takového užití.

§ 19

Právo k obchodnímu tajemství trvá, pokud trvají skutečnosti uvedené v §
17.

§ 20

Proti porušení nebo ohrožení práva na obchodní tajemství přísluší
podnikateli právní ochrana jako při nekalé soutěži.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300038