Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Oddíl 1 - Základní ustanovení 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Oddíl 1 - Základní ustanovení

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYZákladní ustanovení

Paragrafy:   § 76   § 77   § 78  

§ 76

(1) Veřejnou obchodní společností je společnost, ve které alespoň dvě
osoby podnikají pod společnou firmou a ručí za závazky společnosti
společně a nerozdílně celým svým majetkem.

(2) Společníkem veřejné obchodní společnosti může být jen fyzická
osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti podle
zvláštního právního předpisu a u níž není dána překážka provozování
živnosti stanovená zvláštním právním předpisem, bez ohledu na předmět
podnikání společnosti.

(3) Je-li společníkem právnická osoba, vykonává práva a povinnosti
spojená s účastí ve společnosti její statutární orgán, popřípadě jím
pověřený zástupce, který splňuje podmínky podle odstavce 2.

§ 77

Firma musí obsahovat označení "veřejná obchodní společnost", jež může
být nahrazeno zkratkou "veř. obch. spol." nebo "v. o. s.". Obsahuje-li
firma jméno alespoň jednoho ze společníků, postačí dodatek "a spol.".

§ 78

(1) Společenská smlouva musí obsahovat

a) firmu a sídlo společnosti,

b) určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby
nebo jména a bydliště fyzické osoby,

c) předmět podnikání společnosti.

(2) Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku podepisují
všichni společníci a přikládá se k němu společenská smlouva.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300165