Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Vybraná ustanovení novel 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Vybraná ustanovení novel

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYVybraná ustanovení novel

Čl.VIII zákona č. 370/2000 Sb.

1. Změny pojmů vyplývající z části první, které se týkají údajů
zapsaných v obchodním rejstříku, provede rejstříkový soud v obchodním
rejstříku i bez návrhu a bez řízení nejpozději do dvou let ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Ukládá-li tento zákon osobě, která nevzniká ke dni zápisu do
obchodního rejstříku, povinnost zapsat se do obchodního rejstříku, je
tato osoba povinna podat návrh na zápis do obchodního rejstříku do
šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Ukládá-li tento zákon povinnost provést v obchodním rejstříku zápis
skutečnosti, jež se dosud nezapisovala, nebo do sbírky listin uložit
listinu, jež se dosud neukládala, musí ten, komu taková povinnost
svědčí, podat návrh na zápis do obchodního rejstříku nebo uložit
listinu do sbírky listin do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, pokud tento zákon nestanoví jinak. Tyto povinnosti
neplatí ohledně zápisů a listin týkajících se přeměn právnických osob,
k nimž došlo podle dosavadních právních předpisů.

4. Dosavadní předtištěné obchodní listiny (§ 13a), jež nemají
náležitosti stanovené tímto zákonem, lze používat nejdéle po dobu šesti
měsíců od účinnosti tohoto zákona. Podnikatelé jsou povinni přizpůsobit
svoji firmu požadavkům tohoto zákona do dvou let ode dne nabytí jeho
účinnosti.

5. Byla-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona společnost již
založena, postupuje se až do vzniku společnosti podle dosavadních
právních předpisů, pokud se zakladatelé nedohodnou na postupu podle
tohoto zákona.

6. Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona rozhodnuto o
zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti, postupuje se až
do zápisu zvýšení nebo snížení základního kapitálu do obchodního
rejstříku podle dosavadních právních předpisů, pokud valná hromada do
tří měsíců od účinnosti tohoto zákona nerozhodne, že má být postupováno
podle tohoto zákona.

7. Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona rozhodnuto o
zrušení nebo přeměně společnosti, postupuje se podle dosavadních
právních předpisů, pokud společníci nebo příslušný orgán společnosti
nerozhodnou do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona o tom,
že bude uplatněn postup podle tohoto zákona. Důvody vylučující možnost
podání žaloby na neplatnost usnesení valné hromady se použijí i na
rozhodnutí o zrušení společnosti bez likvidace, jež byla přijata přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Ustanovení tohoto zákona na
ochranu věřitelů a ustanovení týkající se doplatků na dorovnání se
použijí i na případy, kdy rozhodnutí o zrušení společnosti bylo přijato
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a ke dni nabytí účinnosti
tohoto zákona nebylo ještě zapsáno do obchodního rejstříku.

8. Jestliže byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona učiněn
veřejný návrh smlouvy o koupi akcií, postupuje se podle dosavadních
právních předpisů.

9. Jestliže bylo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přijato
rozhodnutí podle § 186a, postupuje se podle dosavadních právních
předpisů.

10. Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona společnosti
doručeno oznámení o odstoupení z funkce podle § 66 odst. 1, postupuje
se podle dosavadních právních předpisů.

11. Byla-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona uzavřena ovládací
smlouva nebo smlouva o převodu zisku, smlouva o nájmu podniku nebo jeho
části, jsou účastníci smlouvy povinni přizpůsobit ji požadavkům tohoto
zákona, podat návrh na zápis do obchodního rejstříku a uložit smlouvu
do sbírky listin do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona. Ovládací smlouva nebo smlouva o převodu zisku anebo o nájmu
podniku nebo jeho části musí být schválena valnou hromadou podle tohoto
zákona do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jinak
zaniká.

12. Ustanovení § 66a odst. 14 a 15 o ručení a odpovědnosti se vztahují
na závazky po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

13. Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zahájeno řízení o
zrušení společnosti podle § 69b, soud pokračuje v řízení podle
ustanovení tohoto zákona o neplatnosti společnosti.

14. Ustanovení o ručení společníků společnosti s ručením omezeným podle
tohoto zákona se nepoužije na závazky, které vznikly přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona.

15. Ustanovení tohoto zákona o formě společenské smlouvy, zakladatelské
smlouvy, stanov a jejich změn se nevztahují na společenské smlouvy,
zakladatelské smlouvy, stanovy a jejich změny, které byly dohodnuty
nebo usneseny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

16. Ustanovení § 120 odst. 2 a 3 se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
vztahují i na obchodní podíly nabyté společností nebo jí ovládanou
osobou před účinností tohoto zákona.

17. Pokud bylo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zahájeno
řízení podle § 131, 183 nebo 242, pokračuje soud v řízení podle tohoto
zákona.

18. Společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, jež vznikly
podle dosavadních právních předpisů, nejsou povinny zvýšit základní
kapitál do výše stanovené tímto zákonem, nemohou však rozhodnout o
snížení základního kapitálu pod částku stanovenou tímto zákonem.
Budou-li však tyto společnosti po účinnosti tohoto zákona zvyšovat
základní kapitál, zvýší jej alespoň tak, aby dosáhly výše základního
kapitálu vyžadované tímto zákonem.

19. Je-li ke dni účinnosti tohoto zákona jedna fyzická osoba jediným
společníkem ve více než třech společnostech s ručením omezeným nebo
je-li společnost s jediným společníkem jediným společníkem jiné
společnosti, je povinna uvést své právní postavení do souladu s tímto
zákonem do dvou let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jinak může
soud i bez návrhu všechny tyto společnosti zrušit a nařídit jejich
likvidaci.

20. Společnosti jsou povinny uvést společenské smlouvy a stanovy do
souladu s ustanoveními tohoto zákona do jednoho roku ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, pokud z ustanovení tohoto zákona nevyplývá
něco jiného, jinak může soud i bez návrhu společnost zrušit a nařídit
její likvidaci. Společník, který zneužije svého postavení ve
společnosti nebo bude vázat přizpůsobení společenské smlouvy nebo
stanov na neoprávněné výhody a v důsledku toho zmaří přizpůsobení
společenské smlouvy nebo stanov požadavkům tohoto zákona, odpovídá
ostatním společníkům a věřitelům společnosti za škodu, jež jim v
důsledku tohoto jednání vznikla.

21. Nestanoví-li tento zákon jinak, ustanovení společenských smluv a
stanov upravujících práva a povinnosti společníků nebo společnosti v
rozporu s donucujícími ustanoveními tohoto zákona pozbývají platnosti
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. To neplatí pro pravidla o
svolávání valné hromady.

22. Pokud byly akcie na jméno zastaveny přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, použijí se na prodej takto zastavených akcií ustanovení
tohoto zákona.

23. Pokud majitel akcie na jméno požádal orgán společnosti o udělení
souhlasu s převodem akcie přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a
příslušný orgán společnosti nerozhodne o žádosti do dvou měsíců ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, platí, že souhlas byl dán.

24. Pokud přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vzniklo akcionáři
právo na odkoupení akcií na jméno podle § 156 odst. 4 obchodního
zákoníku, postupuje se podle dosavadních právních předpisů, pokud se
účastníci nedohodnou do jednoho měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona na použití tohoto zákona.

25. Dosavadní zaměstnanecké akcie přestávají být zvláštním druhem akcií
dnem, kdy valná hromada rozhodne o změně zaměstnaneckých akcií na
kmenové akcie bez zvláštních práv podle § 158 nebo rozhodne o změně
stanov, jež upraví podmínky pro nabývání kmenových akcií zaměstnanci
společnosti podle § 158 tohoto zákona, nejpozději však uplynutím dvou
let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do té doby se použijí na
zaměstnanecké akcie dosavadní právní předpisy.

26. V případě, že v důsledku použití tohoto zákona vznikne mezi
určitými osobami vztah ovládající a ovládané osoby, ačkoliv podle
dosavadní právní úpravy takovými osobami nebyly, jsou povinny uvést své
vzájemné vztahy do souladu s tímto zákonem do šesti měsíců ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, jestliže takovou povinnost dosud
neměly. Ovládaná osoba je povinna zcizit obchodní podíl nebo akcie
ovládající osoby, jež má ve svém majetku, do 18 měsíců ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, jinak ji soud může i bez návrhu zrušit a
nařídit její likvidaci.

27. Ovládaná osoba je povinna vytvořit rezervní fond vyžadovaný podle
tohoto zákona do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
pokud ke dni účinnosti tohoto zákona má ve svém majetku obchodní podíl
nebo akcie ovládající osoby a tuto povinnost dosud neměla, jinak je
povinna bez zbytečného odkladu tyto akcie nebo obchodní podíl zcizit.

28. Kdo ke dni účinnosti tohoto zákona splňuje podmínky stanovené tímto
zákonem pro vznik povinnosti učinit nabídku převzetí, ačkoliv ji podle
dosavadní právní úpravy neměl, není povinen učinit nabídku převzetí
podle tohoto zákona.

29. Osoby, které ke dni účinnosti tohoto zákona splňují podmínky pro
vznik oznamovací povinnosti podílu na hlasovacích právech podle
ustanovení tohoto zákona, jsou povinny splnit oznamovací povinnost
uloženou tímto zákonem do šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, pokud jim nevznikne povinnost oznámit zvýšení nebo snížení
podílu na hlasovacích právech před uplynutím této doby.

30. Pokud byla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona svolána valná
hromada na den po dni nabytí účinnosti tohoto zákona a text pozvánky na
valnou hromadu již nelze změnit, použijí se na náležitosti pozvánky na
valnou hromadu nebo oznámení o jejím konání dosavadní právní předpisy.

31. Ustanovení tohoto zákona o dohodách o výkonu hlasovacích práv se
použijí i na dohody o výkonu hlasovacích práv, jež byly uzavřeny přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

32. Ustanovení tohoto zákona o důkazním břemenu ve vztahu k prokazování
splnění povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře se nepoužijí na
jednání, k nimž došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

33. Jestliže jsou ke dni účinnosti tohoto zákona členy dozorčí rady
akciové společnosti zvolenými zaměstnanci osoby, jež nesplňují
požadavky tohoto zákona, končí jejich funkční období nejpozději
uplynutím 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

34. Jestliže jsou ke dni účinnosti tohoto zákona statutárním orgánem,
jeho členem nebo členem jiného orgánu právnické osoby, která je
podnikatelem, osoby, jež nesplňují požadavky tohoto zákona nebo
zvláštního právního předpisu, končí jejich funkce nejpozději uplynutím
3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

35. Platnost smluv o obchodním zastoupení, jež byly uzavřeny přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzuje podle dosavadních právních
předpisů. Práva a povinnosti smluvních stran z takto uzavřených smluv
se řídí tímto zákonem, pokud zákon nedovoluje, aby si smluvní strany
sjednaly něco jiného.

36. Ustanovení tohoto zákona, jež stanoví, kdo může být společníkem
veřejné obchodní společnosti a komplementářem, se nevztahují na osoby,
jež jsou takovými společníky ke dni účinnosti tohoto zákona, ledaže po
účinnosti tuto způsobilost po nabytí účinnosti tohoto zákona ztratí.

37. Průkazy živnostenských nebo jiných podnikatelských oprávnění vydané
ke dni účinnosti tohoto zákona ani jiná povolení, souhlasy, popřípadě
obdobné dokumenty znějící na obchodní jméno fyzických osob nepozbývají
platnosti a nemusí být uvedeny do souladu s § 8 a násl. obchodního
zákoníku.

38. Ustanovení smluv o tichém společenství, které jsou v rozporu s
donucujícími ustanoveními tohoto zákona, pozbývají platnosti dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona.

39. Ustanovení § 369 odst. 1 o úroku z prodlení se použije i na vztahy
vzniklé před účinností tohoto zákona, nastalo-li prodlení kdykoliv
počínaje dnem účinnosti tohoto zákona.

Čl. II zákona č. 501/2001 Sb.

Přechodná ustanovení

1. Ustanovení čl. I bodu 3 se použije poprvé počínaje účetním obdobím
započatým v roce 2002.

2. Osoby, které se zapsaly do obchodního rejstříku na základě dosavadní
právní úpravy § 3 odst. 3 písm. a) obchodního zákoníku a čl. VIII bodu
2 zákona č. 370/2000 Sb., mohou podat návrh na výmaz z obchodního
rejstříku do 31. 12. 2002 a povinnost účtovat v soustavě podvojného
účetnictví jim z důvodu tohoto zápisu do obchodního rejstříku nevzniká.

3. Osoby, které ke dni účinnosti tohoto zákona nesplňují podmínky pro
výkon funkce podle čl. I bodu 17 tohoto zákona, musí být potvrzeny ve
funkci podle ustanovení § 31a odst. 6 obchodního zákoníku do osmi
měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona, jinak jejich funkce zaniká.

4. Řízení podle § 131 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku zahájená přede
dnem účinnosti tohoto zákona se dokončí podle ustanovení tohoto zákona,
jestliže soud ke dni účinnosti tohoto zákona dosud nerozhodl o
jmenování společného zástupce.

Čl.II zákona č. 88/2003 Sb.

Přechodná ustanovení

1. Ustanovení čl. I bodu 3 se použije poprvé počínaje účetním obdobím
započatým v roce 2002.

2. Řízení podle § 131 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku zahájená přede
dnem nabytí účinnosti zákona č. 501/2001 Sb. se dokončí podle právní
úpravy účinné dnem 31. prosince 2001, jestliže soud ke dni nabytí
účinnosti tohoto zákona dosud nerozhodl o jmenování společného
zástupce.

Čl.VI zákona č. 554/2004 Sb.

ČÁST ŠESTÁ

Přechodná ustanovení

1. Ustanoveními tohoto zákona se řídí i právní vztahy vzniklé přede
dnem nabytí jeho účinnosti; vznik těchto právních vztahů, jakož i
nároky z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však
posuzují podle dosavadních právních předpisů.

2. Ustanovení § 369a obchodního zákoníku, ve znění tohoto zákona, se
nepoužije na vztahy založené smlouvami uzavřenými přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona.

3. Podle dosavadních právních předpisů se posuzuje zánik prokury podle
§ 14 obchodního zákoníku, obchodní plné moci podle § 15 obchodního
zákoníku a plné moci k nakládání s peněžními prostředky na účtu podle §
710 obchodního zákoníku, udělených přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, ledaže zmocnitel po dni nabytí účinnosti tohoto zákona písemným
právním úkonem s úředně ověřeným podpisem prohlásí, že

a) jím udělená prokura nebo obchodní plná moc nezanikají po jeho smrti;
v případě prokury je prokurista povinen postupovat obdobně podle § 14
odst. 7 obchodního zákoníku a osoba zmocněná obchodní plnou mocí
postupovat obdobně podle § 15 odst. 3 obchodního zákoníku,

b) jím udělená plná moc k nakládání s peněžními prostředky na jeho účtu
nezaniká po jeho smrti; je-li prohlášení majitele účtu učiněno před
bankou, úřední ověření podpisu se nevyžaduje.

4. Pokud došlo k obnovení účasti společníka ve společnosti podle
ustanovení § 148 odst. 4 obchodního zákoníku přede dnem účinnosti
tohoto zákona, a pokud společníkovi v důsledku toho vznikl závazek
nahradit společnosti vypořádací podíl a společník tento vypořádací
podíl společnosti nenahradí do dvou měsíců od účinnosti tohoto zákona,
jeho účast ve společnosti zanikne.

Čl.V zákona č. 216/2005 Sb.

ČÁST PÁTÁ

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

1. Řízení ve věcech obchodního rejstříku zahájená přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

2. V období jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí,
že lhůta podle § 200db odst. 1 občanského soudního řádu, ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se pro potřeby zápisu
pro zmeškání lhůty prodlužuje o dalších pět pracovních dnů, a to i v
případě, že je lhůta prodloužena podle § 200db odst. 2 občanského
soudního řádu.

3. Do 31. prosince 2006 vydá rejstříkový soud na žádost vždy listinný
úředně ověřený částečný nebo úplný opis zápisu nebo listiny uložené ve
sbírce listin nebo potvrzení o tom, že určitý údaj v obchodním
rejstříku není; neověřený opis nebo potvrzení ani opis nebo potvrzení v
elektronické podobě se nevydávají a ustanovení § 28 odst. 3 a 5
obchodního zákoníku se nepoužijí. Do 31. prosince 2006 lze obchodní
rejstřík vést pouze v listinné podobě; ustanovení § 27 odst. 1 věta
druhá a § 33 odst. 2 obchodního zákoníku, ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, se nepoužijí.

4. Osoba, která splňuje podmínky podle § 183i odst. 1 tohoto zákona ke
dni účinnosti tohoto zákona, může vykonávat právo výkupu účastnických
cenných papírů podle § 183i až 183n obchodního zákoníku do tří měsíců
ode dne účinnosti tohoto zákona, jinak toto právo zaniká.

Čl. II zákona č. 344/2007 Sb.

Přechodné ustanovení

Povinnost vyhotovit a ukládat listiny ukládané do sbírky listin v
českém jazyce podle § 38k odst. 4 obchodního zákoníku se nevztahuje na
listiny uložené do sbírky listin před dnem účinnosti tohoto zákona.

§ 66 zákona č. 104/2008 Sb.

Přechodná ustanovení

1. Pokud hlavní akcionář uplatnil své právo podle § 183i odst. 1 nebo
pokud valná hromada schválila smlouvu o fúzi za podmínek podle § 220m
odst. 1 nebo 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, použijí se na postup při
výkupu účastnických cenných papírů dosavadní právní předpisy.

2. Pokud vznikla povinnost učinit veřejný návrh smlouvy podle § 186a
odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění účinném do
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, použijí se na postup při veřejném
návrhu smlouvy dosavadní právní předpisy.

3. Tomu, kdo ke dni účinnosti tohoto zákona splňuje podmínky podle §
183i odst. 1, vzniká právo požadovat svolání valné hromady podle § 183i
odst. 1 podle nové právní úpravy.

Čl. III zákona 126/2008 Sb.

Přechodné ustanovení

Byla-li ovládací smlouva nebo smlouva o převodu zisku uzavřena přede
dnem účinnosti tohoto zákona, použije se na změnu ovládací smlouvy a
smlouvy o převodu zisku a zánik závazků z nich, k nimž dochází na
základě právního úkonu, dosavadní právní úprava, jestliže tyto právní
úkony již byly schváleny příslušným orgánem smluvní strany nebo jejími
společníky.


Obchodní zákoník ›  Vybraná ustanovení novel

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51301122