Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Díl XVI - Smlouva o provozu dopravního prostředku 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Díl XVI - Smlouva o provozu dopravního prostředku

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYSmlouva o provozu dopravního prostředku

Paragrafy:   § 638   § 639   § 640   § 641  

§ 638

Základní ustanovení

(1) Smlouvou o provozu dopravního prostředku se zavazuje poskytovatel
provozu dopravního prostředku (provozce) přepravit náklad určený
objednatelem provozu dopravního prostředku a k tomu účelu s dopravním
prostředkem buď vykonat jednu nebo více předem určených cest nebo během
smluvené doby vykonat cesty podle určení objednatele a objednatel se
zavazuje zaplatit úplatu.

(2) Smlouva vyžaduje písemnou formu.

§ 639

(1) Provozce je povinen zabezpečit, aby dopravní prostředek byl
způsobilý k cestám, které jsou předmětem smlouvy, a použitelný pro
přepravu stanovenou ve smlouvě. Pro odpovědnost provozce platí obdobně
§ 631.

(2) Provozce je povinen opatřit dopravní prostředek způsobilou posádkou
a pohonnými hmotami a dalšími věcmi potřebnými pro smluvené cesty.

§ 640

Oprávnění požadovat smluvený provoz dopravního prostředku může
objednatel postoupit jiné osobě.

§ 641

Jestliže podle smlouvy přejímá náklad k přepravě provozce lodi, použije
se pro určení práv a povinností stran přiměřeně ustanovení upravující
smlouvu o přepravě, pokud to povaha smlouvy o provozu dopravního
prostředku připouští.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300697