Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Díl I - Účast na hospodářské soutěži 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Díl I - Účast na hospodářské soutěži

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYÚčast na hospodářské soutěži

Paragrafy:   § 41   § 42   § 43  

§ 41

Fyzické i právnické osoby, které se účastní hospodářské soutěže, i když
nejsou podnikatelé (dále jen "soutěžitelé"), mají právo svobodně
rozvíjet svou soutěžní činnost v zájmu dosažení hospodářského prospěchu
a sdružovat se k výkonu této činnosti; jsou však povinny přitom dbát
právně závazných pravidel hospodářské soutěže a nesmějí účast v soutěži
zneužívat.

§ 42

(1) Zneužitím účasti v hospodářské soutěži je nekalé soutěžní jednání
(dále jen "nekalá soutěž") a nedovolené omezování hospodářské soutěže.

(2) Nedovolené omezování hospodářské soutěže upravuje zvláštní zákon.

§ 43

(1) Pokud z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána a
které byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních
smluv, nevyplývá jinak, nevztahuje se ustanovení této hlavy na jednání
v rozsahu, v jakém má účinky v zahraničí.

(2) Českým osobám jsou, pokud jde o ochranu proti nekalé soutěži,
postaveny na roveň zahraniční osoby, které v České republice podnikají
podle tohoto zákona. Jinak se mohou zahraniční osoby domáhat ochrany
podle mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána a které byly
vyhlášeny ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv, a
není-li jich, na základě vzájemnosti.


Obchodní zákoník ›  Část první - Obecná ustanovení ›  Hlava V - Hospodářská soutěž ›  Díl I - Účast na hospodářské soutěži

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300102