Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Oddíl 4 - Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Oddíl 4 - Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYVlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

Paragrafy:   § 542   § 543   § 544   § 545  

§ 542

(1) Jestliže zhotovitel zhotovuje věc u objednatele, na jeho pozemku
nebo na pozemku, který objednatel opatřil, objednatel nese nebezpečí
škody na zhotovované věci a je jejím vlastníkem, jestliže smlouva
nestanoví něco jiného.

(2) V případech, na něž se nevztahuje odstavec 1, nese zhotovitel
nebezpečí škody na zhotovované věci a je jejím vlastníkem. Pro určení
přechodu nebezpečí škody na zhotovované věci ze zhotovitele na
objednatele se použije obdobně ustanovení o přechodu nebezpečí škody na
zboží z prodávajícího na kupujícího.

(3) Na zhotovitele nepřechází nebezpečí škody na věci, jež je předmětem
údržby, opravy nebo úpravy, ani vlastnické právo k ní.

§ 543

(1) Má-li ke zhotovené věci vlastnické právo zhotovitel a závazek
provést dílo zanikne z důvodu, za který neodpovídá objednatel, je
objednatel oprávněn požadovat zaplacení ceny věcí zhotovitelem od něho
převzatých, které zhotovitel zpracoval při provedení díla nebo které
nelze vrátit. Nárok objednatele na náhradu škody tím není dotčen.

(2) Zanikl-li závazek provést dílo z důvodu, za který odpovídá
objednatel, je objednatel oprávněn požadovat úhradu toho, o co se
zhotovitel obohatil.

§ 544

(1) Má-li ke zhotovované věci vlastnické právo objednatel a věc nelze
vzhledem k její povaze vrátit nebo předat zhotoviteli, je objednatel
povinen uhradit zhotoviteli to, o co se objednatel zhotovováním věci
obohatil, jestliže závazek zanikl z důvodu, za který objednatel
neodpovídá.

(2) Zanikl-li závazek v případech uvedených v odstavci 1 z důvodů, za
něž odpovídá objednatel, může zhotovitel požadovat úhradu ceny věcí,
které účelně opatřil a jež se zpracováním staly součástí zhotovované
věci, pokud cena těchto věcí není zahrnuta v nároku zhotovitele podle §
548 odst. 2.

§ 545

Ustanovení § 544 platí obdobně v případech, kdy předmětem díla je
montáž, údržba, oprava nebo úprava věci.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300856