Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Oddíl 7 - Zvláštní ustanovení o náhradě škody 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Oddíl 7 - Zvláštní ustanovení o náhradě škody

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYZvláštní ustanovení o náhradě škody

Paragrafy:   § 469   § 470  

§ 469

Jestliže některá strana v souladu s tímto zákonem odstoupila od smlouvy
a v přiměřené době od odstoupení přiměřeným způsobem kupující
uskutečnil náhradní koupi nebo prodávající náhradní prodej zboží, na
něž se odstoupení od smlouvy vztahovalo, nárok na náhradu škody vzniklý
podle tohoto zákona zahrnuje rozdíl mezi kupní cenou, jež měla být
placena na základě smlouvy, a cenou dohodnutou v náhradním obchodě. Při
určení tohoto rozdílu se přihlédne k obsahu smlouvy. Nárok na náhradu
zbylé škody tím není dotčen.

§ 470

(1) V případech, na něž se nevztahuje § 469, zahrnuje nárok na náhradu
škody strany, která odstoupila od smlouvy týkající se zboží s běžnou
cenou, rozdíl mezi kupní cenou, jež má být placena na základě smlouvy,
a běžnou cenou dosahovanou u zboží téhož druhu a téže nebo srovnatelné
jakosti za obdobných smluvních podmínek. Nárok na náhradu zbylé škody
tím není dotčen.

(2) Rozhodující jsou ceny dosahované v době odstoupení od smlouvy;
jestliže však zboží bylo převzato před odstoupením od smlouvy, jsou
rozhodující běžné ceny dosahované v době tohoto převzetí.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300714