Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - ČÁST - POZNÁMKY 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » ČÁST - POZNÁMKY

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYPOZNÁMKY

1

První směrnice Rady 68/151/EHS ze dne 9. března 1968 o koordinaci
ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích
osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 58
druhého pododstavce Smlouvy, za účelem dosažení rovnocennosti těchto
opatření.

Druhá směrnice Rady 77/91/EHS ze dne 13. prosince 1976 o koordinaci
ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích
osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 58
druhého pododstavce Smlouvy při zakládání akciových společností a při
udržování a změně jejich základního kapitálu, za účelem dosažení
rovnocennosti těchto opatření.

Třetí směrnice Rady 78/855/EHS ze dne 9. října 1978, založená na čl. 54
odst. 3 písm. g) Smlouvy, o fúzích akciových společností.

Šestá směrnice Rady 82/891/EHS ze dne 17. prosince 1982, založená na
čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o rozdělení akciových společností.

Směrnice Rady 84/450/EHS ze dne 10. září 1984 o sbližování právních a
správních předpisů členských států týkajících se klamavé reklamy.

Směrnice Rady 84/647/EHS ze dne 19. prosince 1984 o užívání vozidel
najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží.

Směrnice Rady 86/653/EHS ze dne 18. prosince 1986 o koordinaci právní
úpravy členských států týkající se nezávislých obchodních zástupců.

Směrnice Rady 89/117/EHS ze dne 13. února 1989 o povinnostech poboček
usazených ve členském státě, zřízených úvěrovými a finančními
institucemi se sídlem mimo tento členský stát, pokud se jedná o
zveřejňování ročních účetních dokladů.

Jedenáctá směrnice Rady 89/666/EHS ze dne 21. prosince 1989 o
zveřejňování poboček vytvořených v členském státě některými formami
společností řídících se právem jiného členského státu.

Dvanáctá směrnice Rady 89/667/EHS ze dne 21. prosince 1989 v oblasti
práva společností o společnostech s ručením omezeným s jediným
společníkem.

Směrnice Rady 92/101/EHS ze dne 23. listopadu 1992, kterou se mění
směrnice 77/91/EHS o zakládání akciových společností a o udržování a
změnách jejich základního kapitálu.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/55/ES ze dne 6. října 1997,
kterou se mění směrnice 84/450/EHS o klamavé reklamě tak, aby
zahrnovala srovnávací reklamu.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/35/ES ze dne 29. června 2000
o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/58/ES ze dne 15. července
2003, kterou se mění směrnice Rady 68/151/EHS, pokud jde o požadavky na
zveřejňování týkající se některých forem společností.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/47/ES ze dne 6. června 2002
o dohodách o finančním zajištění.

1a

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna
2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se
pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č.
1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS,
73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS.

1c

Čtvrtá směrnice Rady 78/660/EHS ze dne 25. července 1978, založená
na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o ročních účetních závěrkách
některých společností.

1b

Směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním
postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě
pobývajícími rezidenty.

2

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3a

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

5

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/47/ES ze dne 6. června
2002 o dohodách o finančním zajištění.

6

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

6b

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES ze dne 20. března
2000 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a jejím výkonu.

6c

Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších
předpisů.

6d

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění
pozdějších předpisů.

6e

Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění
pozdějších předpisů.

§ 24 odst. 2 zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků,
elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o
platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb.

7

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

8

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/47/ES ze dne 6. června
2002 o dohodách o finančním zajištění.

9

§ 3 zákona č. 256/2004 Sb.

10

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

11

Článek 2 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES
ze dne 20. března 2000 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a
jejím výkonu.

Občanský soudní řád.

12

§ 82 odst. 5 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém
trhu.

§ 24 odst. 2 zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků,
elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o
platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb.

13

Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a
některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České
národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů.

14

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES ze dne 20. března
2000 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a jejím výkonu.

15

§ 2 písm. m) vyhlášky č. 333/2002 Sb., kterou se stanoví pravidla
obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě.

16

§ 8a, § 40 až 42 a § 43 odst. 1 až 4 zákona č. 591/1992 Sb., o
cenných papírech, ve znění zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 70/2000
Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 308/2002
Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č.
88/2003 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb.

17

Občanský zákoník.

Občanský soudní řád.

Exekuční řád.

Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších
předpisů.

Zákon č. 591/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 256/2004 Sb.

18

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/35/ES ze dne 29. června
2000 o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích.

*) Pozn. ASPI: V zákoně č. 308/2002 Sb. části sedmé, čl. XI, bodu 24.
je nahrazení slova "žaloba" slovem "návrh" uvedeno pro § 220z, jedná se
však o zjevný překlep, změna má být provedena v § 220y.


Obchodní zákoník ›  ČÁST - POZNÁMKY

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51301133