Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Oddíl 4 - Povinnosti kupujícího 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Oddíl 4 - Povinnosti kupujícího

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYPovinnosti kupujícího

Paragrafy:   § 447   § 448   § 449   § 450   § 451   § 452   § 453   § 454  

§ 447

Kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu a převzít dodané zboží
v souladu se smlouvou.

§ 448

(1) Kupující je povinen zaplatit dohodnutou kupní cenu.

(2) Není-li cena ve smlouvě dohodnuta a není-li stanoven ani způsob
jejího určení a je-li smlouva platná s přihlédnutím k § 409 odst. 2,
může prodávající požadovat zaplacení kupní ceny, za kterou se prodávalo
obvykle takové nebo srovnatelné zboží v době uzavření smlouvy za
smluvních podmínek obdobných obsahu této smlouvy.

(3) Je-li kupní cena stanovena podle hmotnosti zboží, je v pochybnosti
rozhodující jeho čistá hmotnost.

§ 449

Jestliže má být kupní cena placena při předání zboží nebo dokladů, je
kupující povinen kupní cenu zaplatit v místě tohoto předání.

§ 450

(1) Nevyplývá-li ze smlouvy něco jiného, je kupující povinen zaplatit
kupní cenu, když prodávající v souladu se smlouvou a tímto zákonem
umožní kupujícímu nakládat se zbožím nebo s doklady umožňujícími
kupujícímu nakládat se zbožím. Prodávající může činit závislým předání
zboží nebo dokladů na zaplacení kupní ceny. U zboží, které podléhá
rychlé zkáze nebo má zvláštním právním předpisem stanovenou časově
omezenou minimální dobu trvanlivosti, anebo jehož použitelnost nebo
jakost je biologicky omezena, je kupující povinen zaplatit kupní cenu
do 30 dnů.

(2) Má-li prodávající podle smlouvy odeslat zboží, může tak učinit s
podmínkou, že zboží nebo doklady umožňující nakládání se zbožím budou
kupujícímu předány jen při zaplacení kupní ceny, ledaže tato podmínka
je v rozporu se smluveným způsobem placení kupní ceny.

(3) Kupující není povinen zaplatit kupní cenu, dokud nemá možnost si
zboží prohlédnout, ledaže dohodnutý způsob dodání zboží nebo placení
kupní ceny by s tím byly v rozporu.

§ 451

Kupující je povinen učinit úkony, kterých je třeba podle smlouvy a
tohoto zákona k tomu, aby prodávající mohl dodat zboží. Dodané zboží je
kupující povinen převzít, pokud ze smlouvy nebo z tohoto zákona
nevyplývá, že jeho převzetí může odmítnout.

§ 452

(1) Jestliže má kupující podle smlouvy určit dodatečně formu, velikost
nebo vlastnosti zboží a neučiní tak ve smluvené lhůtě a není-li lhůta
smluvena, ve lhůtě přiměřené po dojití žádosti prodávajícího, může je
prodávající sám určit s přihlédnutím k potřebám kupujícího, pokud mu
jsou známé. Tím nejsou dotčeny jiné nároky prodávajícího.

(2) Jestliže prodávající provedl určení sám, musí oznámit podrobné
údaje o tom kupujícímu a stanovit přiměřenou lhůtu, v níž může kupující
sdělit prodávajícímu odchylné určení. Jestliže kupující tak neučiní po
dojití takového sdělení v určené lhůtě, je určení oznámené prodávajícím
závazné.

§ 453

Prodávající může požadovat, aby kupující zaplatil kupní cenu, převzal
zboží a splnil jiné své povinnosti, dokud prodávající neuplatnil právo
z porušení smlouvy, které je neslučitelné s tímto požadavkem.

§ 454

Bylo-li smluveno zajištění závazku zaplatit kupní cenu, je kupující
povinen ve smluvené době, jinak včas před dobou sjednanou pro dodání
zboží, předat prodávajícímu doklady prokazující, že zaplacení kupní
ceny bylo zajištěno v souladu se smlouvou. Nesplní-li kupující tuto
povinnost, může prodávající odepřít dodání zboží do doby předání těchto
dokladů. Jestliže kupující nezajistí zaplacení kupní ceny v dodatečně
přiměřené lhůtě stanovené prodávajícím, může prodávající od smlouvy
odstoupit.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300711