Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Oddíl 5 - Nebezpečí škody na zboží 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Oddíl 5 - Nebezpečí škody na zboží

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYNebezpečí škody na zboží

Paragrafy:   § 455   § 456   § 457   § 458   § 459   § 460   § 461  

§ 455

Nebezpečí škody na zboží (§ 368 odst. 2) přechází na kupujícího v době,
kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo jestliže tak neučiní včas, v
době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší
smlouvu tím, že zboží nepřevezme.

§ 456

Má-li kupující převzít zboží od jiné osoby, než je prodávající,
přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího v době stanovené pro
dodání zboží, jestliže v této době bylo kupujícímu umožněno nakládat se
zbožím a o této možnosti kupující věděl. Je-li kupujícímu umožněno
nakládat se zbožím nebo dozví-li se o této možnosti teprve později,
přechází nebezpečí v době, kdy má tuto možnost a dozví se o ní.

§ 457

Jestliže je prodávající povinen podle smlouvy předat zboží dopravci v
určitém místě pro přepravu zboží kupujícímu, přechází na kupujícího
nebezpečí škody na zboží jeho předáním dopravci v tomto místě. Jestliže
kupní smlouva zahrnuje povinnost prodávajícího odeslat zboží, avšak
prodávající není povinen předat zboží dopravci v určitém místě,
přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího, když zboží je předáno
prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení. Skutečnost, že
prodávající nakládá s doklady vztahujícími se k přepravovanému zboží,
nemá vliv na přechod nebezpečí škody na zboží.

§ 458

Nebezpečí škody na zboží určeném podle druhu a kupujícím nepřevzatém
však nepřechází na kupujícího, dokud zboží není jasně vyznačeno pro
účel smlouvy označením na zboží nebo přepravními doklady či určeno ve
zprávě zaslané kupujícímu nebo jinak vymezeno.

§ 459

Strany si mohou smluvit, že nebezpečí škody na zboží přechází před
dobou uvedenou v § 455 a 458 jen u zboží jednotlivě určeného nebo u
zboží určeného podle druhu, jestliže toto zboží je v době přechodu
nebezpečí škody dostatečně odděleno a odlišeno od jiného zboží téhož
druhu.

§ 460

Je-li v době uzavření smlouvy zboží již přepravováno, přechází
nebezpečí škody na zboží jeho předáním prvnímu dopravci. Jestliže však
prodávající při uzavření smlouvy věděl nebo s přihlédnutím ke všem
okolnostem měl vědět, že již došlo ke škodě na zboží, nese tuto škodu
prodávající.

§ 461

(1) Škoda na zboží, jež vznikla po přechodu jejího nebezpečí na
kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže ke
škodě na zboží došlo v důsledku porušení povinnosti prodávajícího.

(2) Účinky odstavce 1 nenastanou, jestliže kupující využil svého práva
požadovat dodání náhradního zboží nebo práva odstoupit od smlouvy.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300712