Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Oddíl 2 - Prodlení věřitele 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Oddíl 2 - Prodlení věřitele

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYProdlení věřitele

Paragrafy:   § 370   § 371   § 372  

§ 370

Věřitel je v prodlení, jestliže v rozporu se svými povinnostmi
vyplývajícími ze závazkového vztahu nepřevezme řádně nabídnuté plnění
nebo neposkytne spolupůsobení nutné k tomu, aby dlužník mohl splnit
svůj závazek.

§ 371

(1) Od věřitele, který je v prodlení, může dlužník požadovat splnění
jeho povinnosti, pokud zákon nestanoví něco jiného.

(2) Dlužník je oprávněn požadovat od věřitele, který je v prodlení,
náhradu škody podle § 373 a násl. Odstoupit od smlouvy může dlužník v
případech stanovených zákonem nebo smlouvou.

§ 372

(1) Je-li předmětem plnění věc, kterou věřitel nepřevezme v rozporu se
svými povinnostmi, přechází na věřitele po dobu jeho prodlení nebezpečí
škody na věci (§ 368 odst. 2), jestliže předtím toto nebezpečí nesl
dlužník.

(2) Jestliže škoda na věci vznikla v době, kdy ji nesl věřitel, není
dlužník povinen k její náhradě nebo k jejímu odstranění, ledaže škoda
byla způsobena porušením povinností dlužníka.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300629