Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Oddíl 1 - Způsob plnění 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Oddíl 1 - Způsob plnění

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYZpůsob plnění

Paragrafy:   § 324   § 325   § 326   § 327   § 328   § 329   § 330   § 331   § 332   § 333   § 334  

§ 324

(1) Závazek zanikne, je-li věřiteli splněn včas a řádně.

(2) Závazek zaniká také pozdním plněním dlužníka, ledaže před tímto
plněním závazek již zanikl odstoupením věřitele od smlouvy.

(3) Jestliže dlužník poskytne vadné plnění a věřitel nemá právo
odstoupit od smlouvy nebo tohoto práva nevyužije, mění se obsah závazku
způsobem, který odpovídá nárokům věřitele vzniklým z vadného plnění, a
závazek zaniká jejich uspokojením.

(4) Ustanovení odstavců 2 a 3 se nedotýkají nároků na náhradu škody a
na smluvní pokutu.

§ 325

Mají-li strany vzájemné závazky, může se splnění závazku druhou stranou
domáhat jen ta strana, která svůj závazek již splnila nebo je
připravena a schopna jej splnit současně s druhou stranou, ledaže ze
smlouvy, ze zákona nebo z povahy některého závazku vyplývá něco jiného.

§ 326

(1) Je-li strana povinna plnit závazek před plněním závazku druhé
strany, může své plnění odepřít až do doby, kdy jí bude poskytnuto nebo
dostatečně zajištěno plnění druhé strany, jestliže po uzavření smlouvy
se stane zřejmým, že druhá strana nesplní svůj závazek vzhledem k
nedostatku své způsobilosti poskytnout plnění nebo vzhledem k svému
chování při přípravě plnění závazku.

(2) V případech uvedených v odstavci 1 může oprávněná strana stanovit
druhé straně přiměřenou lhůtu k dodatečnému zajištění plnění a po
uplynutí této lhůty může od smlouvy odstoupit. Bez poskytnutí této
lhůty může strana od smlouvy odstoupit, jestliže na majetek druhé
strany je prohlášen konkurs.

(3) Pokud z odstavců 1 a 2 nevyplývá něco jiného, není žádná ze stran
oprávněna odepřít plnění nebo odstoupit od smlouvy z důvodu, že závazek
druhé strany z jiné smlouvy nebyl splněn řádně nebo včas.

§ 327

(1) Lze-li závazek splnit několika způsoby, má právo určit způsob
plnění dlužník, jestliže ze smlouvy nevyplývá, že toto právo přísluší
věřiteli. Jestliže však věřitel neurčí tento způsob v době stanovené ve
smlouvě, jinak do doby stanovené pro plnění, může dlužník určit způsob
plnění.

(2) Jestliže na základě svého práva dlužník nebo věřitel, který je k
tomu oprávněn, zvolí způsob plnění a sdělí jej druhé straně, nemůže bez
souhlasu druhé strany tento způsob změnit.

§ 328

Je-li předmětem plnění závazku věc určena podle druhu, je dlužník
povinen poskytnout věřiteli věc, jež se hodí pro účely, pro něž se věc
téhož druhu zpravidla používá na základě obdobných smluv.

§ 329

Věřitel je povinen přijmout i částečné plnění závazku, pokud částečné
plnění neodporuje povaze závazku nebo hospodářskému účelu sledovanému
věřitelem při uzavření smlouvy, jestliže tento účel je ve smlouvě
vyjádřen nebo v době uzavření smlouvy dlužníkovi znám.

§ 330

(1) Má-li být věřiteli splněno týmž dlužníkem několik závazků a
poskytnuté plnění nestačí na splnění všech závazků, je splněn závazek
určený při plnění dlužníkem. Neurčí-li dlužník, který závazek plní, je
splněn závazek nejdříve splatný, a to nejprve jeho příslušenství.

(2) Při plnění peněžitého závazku se započte placení nejprve na úroky a
potom na jistinu, neurčí-li dlužník jinak.

(3) Má-li dlužník vůči věřiteli několik peněžitých závazků a dlužník
neurčí, který závazek plní, placení se týká nejdříve závazku, jehož
splnění není zajištěno nebo je nejméně zajištěno, jinak závazku
nejdříve splatného.

(4) Placení se týká náhrady škody teprve, když byl splněn peněžitý
závazek, z jehož porušení vznikla povinnost k náhradě škody, pokud
dlužník neurčí účel placení.

§ 331

Plní-li dlužník svůj závazek pomocí jiné osoby, odpovídá tak, jako by
závazek plnil sám, nestanoví-li tento zákon jinak.

§ 332

(1) Jestliže plnění závazku není vázáno na osobní vlastnosti dlužníka,
je věřitel povinen přijmout plnění jeho závazku nabídnuté třetí osobou,
jestliže s tím dlužník souhlasí. Souhlas dlužníka není zapotřebí,
jestliže třetí osoba za závazek ručí nebo jeho splnění jiným způsobem
zajišťuje a dlužník svůj závazek porušil.

(2) Nevyplývá-li z právního vztahu mezi dlužníkem a třetí osobou něco
jiného, vstupuje třetí osoba splněním dlužníkova závazku do práv
věřitele, který je povinen jí vydat a na ni převést všechny své důkazní
prostředky.

§ 333

(1) Přebírá-li plnění přímo věřitel, je dlužník oprávněn požadovat na
něm potvrzení o předmětu a rozsahu plnění a odepřít je, dokud mu
potvrzení není současně vydáno.

(2) Jestliže dlužník poskytne plnění osobě, která předloží potvrzení
věřitele o přijetí plnění, má plnění účinky, jako kdyby dlužník plnil
věřiteli.

§ 334

Otevření akreditivu, jakož i vystavení směnky nebo šeku,
prostřednictvím kterých má být podle smlouvy splněn peněžitý závazek,
nemají vliv na trvání tohoto závazku. Věřitel je však oprávněn
požadovat splnění peněžitého závazku na dlužníku podle smlouvy, jen
když nemůže dosáhnout jeho splnění z akreditivu, směnky nebo šeku.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300580