Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Díl XV - Smlouva o nájmu dopravního prostředku 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Díl XV - Smlouva o nájmu dopravního prostředku

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYSmlouva o nájmu dopravního prostředku

Paragrafy:   § 630   § 631   § 632   § 633   § 634   § 635   § 636   § 637  

§ 630

Základní ustanovení

(1) Smlouvou o nájmu dopravního prostředku se pronajímatel zavazuje
přenechat nájemci dopravní prostředek k dočasnému užívání a nájemce se
zavazuje zaplatit úplatu (nájemné).

(2) Smlouva vyžaduje písemnou formu.

§ 631

(1) Pronajímatel je povinen předat nájemci dopravní prostředek spolu s
potřebnými doklady v době určené ve smlouvě, jinak bez zbytečného
odkladu po uzavření smlouvy. Dopravní prostředek musí být způsobilý k
provozu a k užívání určenému ve smlouvě, jinak k užívání, k němuž
dopravní prostředek obvykle slouží.

(2) Pronajímatel odpovídá za škody způsobené nájemci tím, že dopravní
prostředek není způsobilý podle odstavce 1. Této odpovědnosti se
pronajímatel zprostí, jestliže prokáže, že nemohl zjistit ani předvídat
nezpůsobilost dopravního prostředku při zachování odborné péče do jeho
převzetí nájemcem.

§ 632

(1) Nájemce je oprávněn užívat dopravní prostředek k účelům uvedeným v
§ 631 odst. 1.

(2) Nestanoví-li smlouva něco jiného, nesmí nájemce přenechat užívání
dopravního prostředku jiné osobě.

(3) Nájemce je povinen pečovat o to, aby na dopravním prostředku
nevznikla škoda. Škodu na dopravním prostředku nese pronajímatel,
ledaže škoda byla způsobena nájemcem nebo osobami, jimž nájemce umožnil
přístup k dopravnímu prostředku. Nájemce je povinen dát dopravní
prostředek pojistit, jen když to stanoví smlouva.

(4) Právo pronajímatele na náhradu škody na dopravním prostředku
zanikne, jestliže pronajímatel nepožaduje tuto náhradu na nájemci do
šesti měsíců po vrácení dopravního prostředku.

§ 633

(1) Nájemce je povinen udržovat dopravní prostředek na účet
pronajímatele ve stavu, v jakém dopravní prostředek převzal s
přihlédnutím k obvyklému opotřebení.

(2) Nájemce je povinen potřebu oprav, k jejichž provedení je povinen
podle odstavce 1, oznámit bez zbytečného odkladu pronajímateli.
Nesplní-li tuto povinnost, ztrácí právo na úhradu nákladů, může však
požadovat, o co se pronajímatel opravou obohatil.

(3) Právo na náklady podle odstavce 1 musí nájemce uplatnit u
pronajímatele do tří měsíců po jejich vynaložení, neučiní-li tak,
nemůže být právo přiznáno v soudním řízení, jestliže pronajímatel
oprávněně namítne, že právo nebylo uplatněno včas.

§ 634

(1) Nájemce je povinen platit nájemné ve smluvené výši, jinak nájemné
obvyklé v době uzavření smlouvy s přihlédnutím k povaze pronajatého
dopravního prostředku a stanovenému způsobu jeho užívání.

(2) Nestanoví-li smlouva jinak, je nájemce povinen platit nájemné po
ukončení užívání dopravního prostředku, je-li však nájemní smlouva
uzavřena na dobu delší než tři měsíce, koncem každého kalendářního
měsíce, v němž byl dopravní prostředek užíván.

§ 635

(1) Nájemce není povinen platit nájemné za dobu, po kterou nemohl
dopravní prostředek užívat pro nezpůsobilost dopravního prostředku nebo
potřebu jeho opravy, ledaže nemožnost užívat dopravní prostředek
způsobil nájemce nebo osoby, kterým nájemce umožnil k dopravnímu
prostředku přístup.

(2) Neoznámí-li nájemce nemožnost užívání dopravního prostředku bez
zbytečného odkladu pronajímateli, jeho povinnost platit nájemné trvá.

§ 636

(1) Právo užívat dopravní prostředek zaniká uplynutím doby, na kterou
byla smlouva sjednána, nebo zničením dopravního prostředku.

(2) Smlouvu o nájmu dopravního prostředku sjednanou na dobu neurčitou
lze ukončit výpovědí.

(3) Výpověď nabývá účinnosti uplynutím 30 dnů, nestanoví-li smlouva o
nájmu dopravního prostředku jinou výpovědní lhůtu nebo z výpovědi
nevyplývá doba pozdější. Smlouva může stanovit, že ji lze ukončit již
doručením výpovědi.

§ 637

Po zániku práva užívat dopravní prostředek je nájemce povinen vrátit
dopravní prostředek do místa, kde jej převzal, pokud ze smlouvy
nevyplývá něco jiného.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300696