Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Díl II - Podnik a obchodní jmění 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Díl II - Podnik a obchodní jmění

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYPodnik a obchodní jmění

Paragrafy:   § 5   § 6   § 7  

§ 5

(1) Podnikem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor hmotných, jakož i
osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a
jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování
podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit.

(2) Podnik je věc hromadná. Na jeho právní poměry se použijí ustanovení
o věcech v právním smyslu. Tím není dotčena působnost zvláštních
právních předpisů vztahujících se k nemovitým věcem, předmětům
průmyslového a jiného duševního vlastnictví, motorovým vozidlům apod.,
pokud jsou součástí podniku.

§ 6

(1) Obchodním majetkem podnikatele, který je fyzickou osobou, se pro
účely tohoto zákona rozumí majetek (věci, pohledávky a jiná práva a
penězi ocenitelné jiné hodnoty), který patří podnikateli a slouží nebo
je určen k jeho podnikání. Obchodním majetkem podnikatele, který je
právnickou osobou, se rozumí veškerý jeho majetek.

(2) Pro účely tohoto zákona se soubor obchodního majetku a závazků
vzniklých podnikateli, který je fyzickou osobou, v souvislosti s
podnikáním označuje jako obchodní jmění (dále jen "jmění"). Jměním
podnikatele, který je právnickou osobou, je soubor jeho veškerého
majetku a závazků.

(3) Čistým obchodním majetkem je obchodní majetek po odečtení závazků
vzniklých podnikateli v souvislosti s podnikáním, je-li fyzickou
osobou, nebo veškerých závazků, je-li právnickou osobou.

(4) Vlastní kapitál tvoří vlastní zdroje financování obchodního majetku
podnikatele a v rozvaze se vykazuje na straně pasiv.

§ 7

Organizační složka podniku

(1) Odštěpný závod je organizační složka podniku, která je jako
odštěpný závod zapsána v obchodním rejstříku. Při provozování
odštěpného závodu se užívá obchodní firmy (§ 8) podnikatele s dodatkem,
že jde o odštěpný závod.

(2) Obdobné postavení jako odštěpný závod má i jiná organizační složka
podniku, jestliže zákon stanoví, že se zapisuje do obchodního
rejstříku.

(3) Provozovnou se rozumí prostor, v němž je uskutečňována určitá
podnikatelská činnost. Provozovna musí být označena obchodní firmou
nebo jménem a příjmením anebo názvem podnikatele, k níž může být
připojen název provozovny nebo jiné rozlišující označení.


Obchodní zákoník ›  Část první - Obecná ustanovení ›  Hlava I - Základní ustanovení ›  Díl II - Podnik a obchodní jmění

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300035