Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Oddíl 2 - Práva a povinnosti společníků 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Oddíl 2 - Práva a povinnosti společníků

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYPráva a povinnosti společníků

Paragrafy:   § 79   § 79a   § 80   § 81   § 82   § 82a   § 83   § 84  

§ 79

(1) Práva a povinnosti společníků se řídí společenskou smlouvou. K její
změně je třeba souhlasu všech společníků, nestanoví-li tento zákon
jinak. Společenská smlouva může určit, že k její změně postačuje
souhlas většiny společníků.

(2) K rozhodnutí o ostatních záležitostech je zapotřebí souhlasu všech
společníků, nestanoví-li společenská smlouva nebo zákon, že postačí
souhlas většiny společníků.

(3) Pokud je podle společenské smlouvy k rozhodnutí podle odstavců 1 a
2 dostačující souhlas většiny společníků, má každý ze společníků jeden
hlas. Společenská smlouva může stanovit jiný počet hlasů.

§ 79a

Společník je při plnění svých povinností povinen postupovat s péčí
řádného hospodáře.

§ 80

(1) Společník je povinen splatit svůj vklad ve lhůtě stanovené ve
společenské smlouvě, jinak bez zbytečného odkladu po vzniku
společnosti, popřípadě po vzniku své účasti ve společnosti.

(2) Při prodlení se splácením peněžitého vkladu je společník povinen
platit úrok z prodlení ve výši 20 % z dlužné částky, nestanoví-li
společenská smlouva jinak.

(3) Společník může vložit do společnosti i více vkladů. Tyto vklady se
pro účely výpočtu podílu sčítají.

§ 81

(1) K obchodnímu vedení společnosti je oprávněn každý společník v rámci
zásad mezi nimi dohodnutých.

(2) Pověří-li společníci ve společenské smlouvě obchodním vedením
společnosti zčásti nebo zcela jednoho nebo více společníků, ostatní
společníci tohoto oprávnění v tomto rozsahu pozbývají. Pověřený
společník je povinen řídit se při výkonu obchodního vedení zásadami,
které s ostatními společníky dohodl. Pověřený společník je povinen se
řídit rozhodnutím společníků učiněným většinou hlasů. Nestanoví-li
společenská smlouva něco jiného, má každý společník jeden hlas.

(3) Nestanoví-li společenská smlouva něco jiného, může být pověření
společníka odvoláno, jestliže se na tom dohodnou ostatní společníci.
Porušuje-li pověřený společník své povinnosti podstatným způsobem (§
345 odst. 2), odejme soud pověření na návrh kteréhokoli společníka, i
když je pověření podle smlouvy neodvolatelné. V tomto případě platí
odstavec 1, dokud se společníci nedohodnou na novém pověření.

(4) Společník pověřený obchodním vedením může své pověření z důležitých
důvodů písemně vypovědět, je však povinen vykonat všechna opatření,
která nesnesou odkladu. Výpověď musí být doručena společnosti a všem
společníkům. Výpověď je účinná uplynutím jednoho měsíce ode dne, kdy
byla doručena společnosti. Ode dne účinnosti výpovědi vykonávají
obchodní vedení ostatní společníci.

(5) Společník pověřený obchodním vedením společnosti je povinen na
požádání informovat ostatní společníky o všech záležitostech
společnosti. Každý společník je oprávněn nahlížet do všech dokladů
společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje anebo k tomu zmocnit
auditora nebo daňového poradce.

§ 82

(1) Zisk se dělí mezi společníky rovným dílem. Podíl na zisku stanovený
na základě účetní závěrky je splatný do tří měsíců od jejího schválení,
nestanoví-li společenská smlouva jinak.

(2) Ztrátu zjištěnou účetní závěrkou nesou společníci rovným dílem.

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se použijí, nestanoví-li společenská
smlouva jinak.

§ 82a

Každý společník je oprávněn podat jménem společnosti žalobu o náhradu
škody proti společníkovi, který odpovídá společnosti za škodu, a žalobu
o splacení vkladu proti společníkovi, který je se splacením vkladu v
prodlení, a v tomto řízení ji zastupovat. To neplatí, jestliže již
jménem společnosti vymáhá náhradu škody nebo splacení vkladu statutární
orgán společnosti. Jiná osoba než společník, který podal žalobu, nebo
osoba jím zmocněná nemůže v řízení činit úkony za společnost nebo jejím
jménem.

§ 83

Změnou společenské smlouvy může do společnosti přistoupit další
společník anebo může společník ze společnosti vystoupit, zůstanou-li ve
společnosti alespoň dva společníci.

§ 84

Zákaz konkurence

Bez svolení ostatních společníků nesmí společník podnikat v předmětu
podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani
zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. Nemůže být ani
statutárním nebo jiným orgánem nebo členem orgánu společnosti s
obdobným předmětem podnikání. Společenská smlouva může upravit zákaz
konkurence jinak.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300166