Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Díl XII - Smlouva o kontrolní činnosti 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Díl XII - Smlouva o kontrolní činnosti

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYSmlouva o kontrolní činnosti

Paragrafy:   § 591   § 592   § 593   § 594   § 595   § 596   § 597   § 598   § 599   § 600  

§ 591

Základní ustanovení

Smlouvou o kontrolní činnosti se zavazuje vykonavatel kontroly provést
nestranně zjištění stavu určité věci nebo ověření výsledku určité
činnosti a vydat o tom kontrolní osvědčení a objednavatel kontroly se
zavazuje zaplatit mu za to úplatu.

§ 592

(1) Vykonavatel kontroly je povinen provést kontrolu nestranným
způsobem a zjištěný stav popsat v kontrolním osvědčení.

(2) Ustanovení smlouvy, jimiž se ukládají vykonavateli kontroly
povinnosti, jež by mohly ovlivnit nestrannost prováděné kontroly nebo
správnost kontrolního osvědčení, jsou neplatná.

§ 593

Vykonavatel kontroly je povinen provádět kontrolu s vynaložením odborné
péče s přihlédnutím ke stanovenému způsobu kontroly, k době, místu a
rozsahu kontroly, jakož i ke stavu, v jakém se nacházel předmět
kontroly v době jejího provádění.

§ 594

(1) Vykonavatel kontroly je povinen ji provést v rozsahu a způsobem
stanoveným ve smlouvě, jinak v rozsahu a způsobem obvyklým při
obdobných kontrolách.

(2) Nevyplývá-li ze smlouvy něco jiného, má se za to, že se kontrola má
uskutečnit bez zbytečného odkladu v místě, kde se podle smlouvy nachází
předmět kontroly. Není-li toto místo ve smlouvě uvedeno, je
objednavatel povinen oznámit včas vykonavateli kontroly dobu a místo,
kde se má kontrola uskutečnit.

§ 595

(1) Vykonavatel kontroly má nárok na úplatu po splnění povinnosti
provést kontrolu a vydat kontrolní osvědčení.

(2) Není-li úplata smluvena, je objednatel povinen zaplatit úplatu
obvyklou v době uzavření smlouvy se zřetelem k předmětu, rozsahu,
způsobu a místu kontroly.

(3) Vedle úplaty je objednatel povinen uhradit vykonavateli kontroly i
nutné a účelně vynaložené náklady vzniklé při provedení kontroly, pokud
z jejich povahy nevyplývá, že jsou již zahrnuty v úplatě.

§ 596

Objednatel je povinen poskytnout vykonavateli kontroly součinnost
nutnou k provedení kontroly, zejména mu umožnit potřebný přístup k
předmětu kontroly.

§ 597

Provedení kontroly se nedotýká právních poměrů mezi objednatelem a
jinými osobami, zejména osobami, jimž je určen nebo od nichž pochází
předmět kontroly.

§ 598

Jestliže vykonavatel kontroly neprovedl kontrolu řádně, nevznikají mu
nároky podle § 595 a objednatel může po uplynutí doby stanovené pro
provedení kontroly od smlouvy odstoupit.

§ 599

Vykonavatel kontroly je povinen nahradit škodu způsobenou porušením
povinnosti provést řádně kontrolu, jen pokud tato škoda nemůže být
nahrazena uplatněním nároku objednatele vůči osobě odpovědné za vadné
plnění, jež je předmětem kontroly. Jako náhradu škody však nemůže
objednatel požadovat náhradu toho, co opomenul včas oznámit nebo
vymáhat vůči osobě odpovědné za vadné plnění předmětu kontroly, nebo co
objednatel nemůže vymáhat vzhledem k ujednání uzavřenému s touto
osobou, jež takový nárok po provedené kontrole vylučuje.

§ 600

Je-li vykonavatel kontroly podle § 599 povinen k náhradě škody,
přecházejí na něho zaplacením této náhrady nároky, které má objednatel
vůči osobě odpovědné za vadné plnění předmětu kontroly tak, jako by mu
byly tyto nároky postoupeny.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300693