Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Oddíl 2 - Cenová doložka 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Oddíl 2 - Cenová doložka

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYCenová doložka

Paragrafy:   § 473   § 474   § 475  

§ 473

Jestliže strany dohodnou při určení ceny, že její výše má být dodatečně
upravena s přihlédnutím k výrobním nákladům, a neurčí-li, které složky
výrobních nákladů jsou rozhodné, mění se kupní cena v poměru k cenovým
změnám hlavních surovin potřebných k výrobě prodávaného zboží.

§ 474

(1) Neurčí-li strany ve smlouvě, která doba je rozhodující pro
posuzování cenových změn, přihlíží se k cenám v době uzavření smlouvy a
v době, kdy měl prodávající zboží dodat. Má-li se dodání zboží
uskutečnit během určité lhůty, je rozhodná doba skutečného včasného
plnění, jinak konec této lhůty.

(2) Je-li prodávající v prodlení s dodáním zboží, a v době skutečného
dodání jsou ceny u rozhodných složek výrobních nákladů nižší než ceny v
době stanovené podle odstavce 1, přihlíží se k těmto nižším cenám.

§ 475

Práva a povinnosti stran z doložky zanikají, jestliže oprávněná strana
svá práva neuplatní u druhé strany bez zbytečného odkladu po dodání
zboží.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300778