Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Oddíl 4 - Stavení a přetržení promlčecí doby 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Oddíl 4 - Stavení a přetržení promlčecí doby

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYStavení a přetržení promlčecí doby

Paragrafy:   § 402   § 403   § 404   § 405   § 406   § 407  

§ 402

Promlčecí doba přestává běžet, když věřitel za účelem uspokojení nebo
určení svého práva učiní jakýkoli právní úkon, který se považuje podle
předpisu upravujícího soudní řízení za jeho zahájení nebo za uplatnění
práva v již zahájeném řízení.

§ 403

(1) Promlčecí doba přestává běžet, jestliže věřitel zahájí na základě
platné rozhodčí smlouvy rozhodčí řízení způsobem stanoveným v rozhodčí
smlouvě nebo v pravidlech, jimiž se rozhodčí řízení řídí.

(2) Nelze-li určit začátek rozhodčího řízení podle odstavce 1, považuje
se rozhodčí řízení za zahájené dnem, kdy návrh, aby bylo rozhodnuto v
rozhodčím řízení, je doručen druhé straně do jejího sídla nebo místa
podnikání, popřípadě bydliště.

§ 404

(1) Bylo-li právo, jež podléhá promlčení, uplatněno v soudním nebo
rozhodčím řízení ve formě protinároku, přestává u něho běžet promlčecí
doba dnem, kdy bylo zahájeno soudní nebo rozhodčí řízení ohledně práva,
proti němuž protinárok směřuje, jestliže se jak nárok, tak i protinárok
vztahují k téže smlouvě nebo k několika smlouvám uzavřeným na základě
jednoho jednání nebo několika souvisejících jednání.

(2) V případech, na které se nevztahuje odstavec 1, považuje se
protinárok za uplatněný v den, kdy byl v soudním nebo rozhodčím řízení
podán návrh na jeho projednání.

§ 405

(1) Jestliže právo bylo uplatněno před promlčením podle § 402 až 404,
avšak v tomto řízení nebylo rozhodnuto ve věci samé, platí, že
promlčecí doba nepřestala běžet.

(2) Jestliže v době skončení soudního nebo rozhodčího řízení uvedeného
v odstavci 1 promlčecí doba již uplynula nebo jestliže do jejího
skončení zbývá méně než rok, prodlužuje se promlčecí doba tak, že
neskončí dříve než jeden rok ode dne, kdy skončilo soudní nebo rozhodčí
řízení.

§ 406

(1) Soudní nebo rozhodčí řízení zahájené proti jednomu spoludlužníku
způsobuje, že přestala běžet promlčecí doba proti jinému spoludlužníku,
jenž je s ním ohledně uplatněného nároku zavázán společně a nerozdílně,
jestliže jej věřitel vyrozumí písemně o zahájeném řízení před uplynutím
promlčecí doby.

(2) Je-li zahájeno proti věřiteli, jehož právo se promlčuje, soudní
nebo rozhodčí řízení třetí osobou ohledně závazku, k jehož splnění
použil věřitel plnění poskytnuté dlužníkem, přestane běžet promlčecí
doba ohledně práva věřitele, jestliže oznámí písemně dlužníku před
uplynutím promlčecí doby, že bylo proti němu zahájeno uvedené řízení.

(3) Jestliže řízení uvedené v odstavcích 1 a 2 skončí, platí, že
promlčecí doba ohledně práva věřitele nepřestala běžet, neuplyne však
dříve než jeden rok po skončení tohoto řízení.

§ 407

(1) Uzná-li dlužník písemně svůj závazek, běží nová čtyřletá promlčecí
doba od tohoto uznání. Týká-li se uznání pouze části závazku, běží nová
promlčecí doba ohledně této části.

(2) Placení úroků se považuje za uznání závazku ohledně částky, z níž
se úroky platí.

(3) Plní-li dlužník částečně svůj závazek, má toto plnění účinky uznání
zbytku dluhu, jestliže lze usuzovat, že plněním dlužník uznává i zbytek
závazku.

(4) Účinky uznání závazku způsobem uvedeným v odstavci 1 nastávají i v
případě, kdy jemu odpovídající právo bylo v době uznání již promlčeno.


Obchodní zákoník ›  Část třetí - Obchodní závazkové vztahy ›  Hlava I - Obecná ustanovení ›  Díl XI - Promlčení ›  Oddíl 4 - Stavení a přetržení promlčecí doby

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300657