Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Díl XIII - Smlouva zasílatelská 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Díl XIII - Smlouva zasílatelská

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYSmlouva zasílatelská

Paragrafy:   § 601   § 602   § 603   § 604   § 605   § 606   § 607   § 608   § 609  

§ 601

Základní ustanovení

(1) Smlouvou zasílatelskou se zavazuje zasílatel příkazci, že mu
vlastním jménem na jeho účet obstará přepravu věcí z určitého místa do
určitého jiného místa, a příkazce se zavazuje zaplatit zasílateli
úplatu.

(2) Zasílatel je oprávněn žádat, aby mu byl dán písemně příkaz k
obstarání přepravy (zasílatelský příkaz), jestliže smlouva nemá
písemnou formu.

§ 602

(1) V rámci smlouvy je zasílatel povinen plnit pokyny příkazce.
Zasílatel je povinen upozornit příkazce na zjevnou nesprávnost jeho
pokynů. Neobdrží-li zasílatel od příkazce potřebné pokyny, je povinen
požádat příkazce o jejich doplnění. Při nebezpečí z prodlení je však
povinen postupovat i bez těchto pokynů tak, aby byly co nejvíce
chráněny zájmy příkazce, které jsou zasílateli známé.

(2) Stanoví-li smlouva, že před vydáním zásilky nebo dokladu
umožňujících nakládat se zásilkou, zasílatel vybere určitou peněžní
částku od příjemce nebo uskuteční jiný inkasní úkon, platí přiměřeně
ustanovení o bankovním dokumentárním inkasu (§ 697 a násl.).

§ 603

(1) Při plnění závazku je zasílatel povinen s vynaložením odborné péče
sjednat způsob a podmínky přepravy odpovídající co nejlépe zájmům
příkazce, jež vyplývají ze smlouvy a jeho příkazů nebo jež jsou
zasílateli jinak známé.

(2) Zasílatel odpovídá za škodu na převzaté zásilce vzniklou při
obstarávání přepravy, ledaže ji nemohl odvrátit při vynaložení odborné
péče.

(3) Zasílatel je povinen zásilku pojistit, jen když to stanoví smlouva.

§ 604

Příkazce je povinen poskytnout zasílateli správné údaje o obsahu
zásilky a jeho povaze, jakož i o jiných skutečnostech potřebných k
uzavření smlouvy o přepravě a odpovídá za škodu, která zasílateli
vznikne porušením této povinnosti.

§ 605

(1) Neodporuje-li to smlouvě nebo nezakáže-li to příkazce nejpozději do
začátku uskutečňování přepravy, může zasílatel přepravu, kterou má
obstarat, uskutečnit sám.

(2) Použije-li zasílatel k obstarání přepravy dalšího zasílatele
(mezizasílatele), odpovídá přitom, jako by přepravu obstaral sám.

§ 606

(1) Zasílatel je povinen podat příkazci zprávu o škodě, která zásilce
hrozí nebo která na ní vznikla, jakmile se o tom dozví, jinak odpovídá
za škodu vzniklou příkazci tím, že tuto povinnost nesplnil.

(2) Hrozí-li bezprostředně podstatná škoda na zásilce a není-li čas
vyžádat si pokyny příkazce nebo prodlévá-li příkazce s takovými pokyny,
může zasílatel zásilku prodat vhodným způsobem na účet příkazce.

§ 607

(1) Zasílateli přísluší smluvní úplata, nebo nebyla-li smluvena, úplata
obvyklá v době sjednání smlouvy při obstarání obdobné přepravy. Kromě
toho má zasílatel nárok na úhradu nutných a užitečných nákladů, které
zasílatel vynaložil za účelem splnění svých závazků. Kromě toho má
zasílatel nárok na úhradu nákladů, které účelně vynaložil při plnění
svého závazku.

(2) Příkazce je povinen poskytnout zasílateli přiměřenou zálohu na
náklady spojené s plněním závazku zasílatele, a to dříve, než zasílatel
začne s jeho plněním.

(3) Příkazce je povinen zaplatit zasílateli úplatu a vzniklé náklady
bez zbytečného odkladu poté, kdy zasílatel zajistil obstarání přepravy
uzavřením potřebných smluv s dopravci, popřípadě mezi zasílateli a
podal o tom zprávu příkazci.

§ 608

K zajištění svých nároků vůči příkazci má zasílatel zástavní právo k
zásilce, dokud je zásilka u zasílatele nebo u někoho, kdo ji má u sebe
jeho jménem, anebo dokud má zasílatel listiny, které jej opravňují, aby
se zásilkou nakládal.

§ 609

Na zasílatelskou smlouvu se použijí podpůrně ustanovení o smlouvě
komisionářské.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300694