Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Díl II - Obecná ustanovení 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Díl II - Obecná ustanovení

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYObecná ustanovení

Paragrafy:   § 730   § 731   § 732   § 733   § 734   § 735   § 736   § 737   § 738  

§ 730

Zvyklosti

Podle § 264 se přihlédne k obchodním zvyklostem obecně zachovávaným v
mezinárodním obchodě v příslušném obchodním odvětví.

§ 731

Úřední povolení

(1) Dlužník je povinen řádně požádat o vývozní povolení, průvozní
povolení nebo jiné úřední povolení, které se vyžaduje pro splnění jeho
závazku v místě plnění.

(2) Věřitel je povinen řádně požádat o dovozní povolení nebo jiné
úřední povolení, které se vyžaduje pro přijetí plnění ve stanoveném
místě plnění.

(3) Povinnost podle odstavce 1 vzniká, jestliže v něm uvedená povolení
jsou vyžadována v době plnění bez ohledu na to, zda byla vyžadována již
v době uzavření smlouvy.

(4) Je-li žadateli pravomocně zamítnuta žádost o udělení povolení,
nastávají účinky nemožnosti plnění. Strana, která o povolení neúspěšně
požádala, je povinna druhé straně nahradit škodu způsobenou zánikem
závazku, ledaže smlouva byla uzavřena s odkládací podmínkou udělení
povolení.

(5) Na závazkové vztahy upravené tímto dílem zákona se nepoužije § 47
občanského zákoníku.

§ 732

Měna peněžního závazku

(1) Dlužník je povinen splnit svůj peněžitý závazek v měně, v níž byl
peněžitý závazek sjednán. V pochybnostech je povinen v téže měně
nahradit škodu, k níž je zavázán při porušení smlouvy nebo zániku
závazku.

(2) Jestliže právní předpisy státu, na jehož území má dlužník sídlo
nebo místo podnikání, popřípadě bydliště, nebo jiné rozhodné právní
předpisy brání placení v měně uvedené v odstavci 1, je dlužník povinen
nahradit škodu, která věřiteli vznikla placením v jiné měně.

§ 733

Přepočet měn

Je-li peněžité plnění sjednáno stranami v určité měně a dlužník podle
smlouvy uzavřené s věřitelem nebo podle mezinárodní smlouvy či jiné
právní úpravy má svůj závazek plnit v jiné měně, je pro měnový přepočet
rozhodující střední kurs mezi oběma měnami platný v době, kdy se
poskytuje peněžité plnění v místě stanoveném ve smlouvě, jinak v místě,
kde má věřitel své sídlo nebo místo podnikání, popřípadě bydliště.

§ 734

Obvyklá cena nebo úplata

Stanoví-li tento zákon, že pro výši peněžitého závazku je obvyklá cena
nebo úplata, přihlíží se k cenám a úplatám obvyklým na mezinárodním
trhu.

§ 735

Prodlení s plněním peněžitého závazku

Při prodlení s plněním peněžitého závazku platí se úroky z prodlení v
téže měně, na kterou zní peněžitý závazek.

§ 736

Okolnosti vylučující odpovědnost

Za okolnosti vylučující odpovědnost se nepovažuje neudělení úředního
povolení, o které se má požádat podle § 731.

§ 737

(1) Při použití § 381 se přihlíží k výši zisku zpravidla dosahovaného
ve státu, kde má sídlo nebo místo podnikání, popřípadě bydliště
oprávněná osoba.

(2) Při použití § 470 je rozhodující běžná cena, která je sjednávána v
místě, kde má být zboží dodáno, nebo není-li tam taková cena, běžná
cena ve srovnatelném jiném místě, přičemž se vezme zřetel na rozdíl v
dopravních nákladech.

§ 738

Má-li obchodní zástupce sídlo nebo místo podnikání, popřípadě bydliště
mimo území České republiky, je při použití § 653 rozhodující území
státu, na jehož území má obchodní zástupce v době uzavření smlouvy o
obchodním zastoupení sídlo nebo místo podnikání, popřípadě bydliště.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51301067