Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Oddíl 3 - Nabytí vlastnického práva 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Oddíl 3 - Nabytí vlastnického práva

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYNabytí vlastnického práva

Paragrafy:   § 443   § 444   § 445   § 446  

§ 443

(1) Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží, jakmile je mu dodané
zboží předáno.

(2) Před předáním nabývá kupující vlastnického práva k přepravovanému
zboží, když získá oprávnění zásilkou nakládat.

§ 444

Strany si mohou písemně dojednat, že kupující nabude vlastnické právo
před dobou uvedenou v § 443, jestliže předmětem koupě je zboží
jednotlivě určené nebo zboží určené podle druhu a v době přechodu
vlastnického práva bude dostatečně označeno k odlišení od jiného zboží,
a to způsobem sjednaným mezi stranami, jinak bez zbytečného odkladu
sděleným kupujícímu.

§ 445

Strany si mohou smluvit, že kupující nabude vlastnického práva ke zboží
později, než je stanoveno v § 443. Nevyplývá-li z obsahu této výhrady
vlastnického práva nic jiného, má se za to, že kupující má nabýt
vlastnického práva teprve úplným zaplacením kupní ceny.

§ 446

Kupující nabývá vlastnické právo i v případě, kdy prodávající není
vlastníkem prodávaného zboží, ledaže v době, kdy kupující měl
vlastnické právo nabýt, věděl nebo vědět měl a mohl, že prodávající
není vlastníkem a že není ani oprávněn zbožím nakládat za účelem jeho
prodeje.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300710