Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Díl V - Některá ustanovení o společných závazcích a společných právech 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Díl V - Některá ustanovení o společných závazcích a společných právech

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYNěkterá ustanovení o společných závazcích a společných právech

Paragrafy:   § 293   § 294   § 295   § 296  

§ 293

Je-li zavázáno k témuž plnění společně několik osob, má se v
pochybnostech za to, že jsou zavázány společně a nerozdílně. Věřitel
může požadovat plnění na kterékoli z nich, avšak plnění nabídnuté jiným
společným dlužníkem je povinen přijmout.

§ 294

Vyplývá-li ze smlouvy nebo z povahy závazku, že dlužníci nejsou k témuž
plnění zavázáni společně a nerozdílně, je každý spoludlužník zavázán
pouze v rozsahu svého podílu na závazku. V pochybnostech jsou
spoludlužníci zavázáni rovným dílem.

§ 295

Převezme-li několik osob závazek, z jehož povahy vyplývá, že jej lze
splnit pouze součinností všech spoludlužníků, jsou spoludlužníci
povinni plnit závazek společně.

§ 296

Je-li dlužník zavázán současně více věřitelům k nedělitelnému plnění,
může plnění požadovat kterýkoli z věřitelů, nevyplývá-li ze zákona nebo
smlouvy něco jiného.


Obchodní zákoník ›  Část třetí - Obchodní závazkové vztahy ›  Hlava I - Obecná ustanovení ›  Díl V - Některá ustanovení o společných závazcích a společných právech

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300492