Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Díl III - Ochrana majetkových zájmů zahraničních osob při podnikání v České republice 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Díl III - Ochrana majetkových zájmů zahraničních osob při podnikání v České republice

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYOchrana majetkových zájmů zahraničních osob při podnikání v České republice

Paragrafy:   § 25  

§ 25

(1) Majetek zahraniční osoby související s podnikáním v České republice
a majetek právnické osoby se zahraniční majetkovou účastí podle § 24
odst. 1 může být v České republice vyvlastněn nebo vlastnické právo
omezeno jen na základě zákona a ve veřejném zájmu, který není možno
uspokojit jinak. Proti takovému rozhodnutí lze podat opravný prostředek
u soudu.

(2) Při opatřeních uvedených v odstavci 1 musí být poskytnuta bez
prodlení náhrada odpovídající plné hodnotě majetku dotčeného těmito
opatřeními v době, kdy byla uskutečněna, která je volně převoditelná do
zahraničí v cizí měně.

(3) Mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána a které byly
vyhlášeny ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv, nejsou
dotčeny.


Obchodní zákoník ›  Část první - Obecná ustanovení ›  Hlava II - Podnikání zahraničních osob ›  Díl III - Ochrana majetkových zájmů zahraničních osob při podnikání v České republice

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300063