Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Oddíl 4 - Zmaření účelu smlouvy 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Oddíl 4 - Zmaření účelu smlouvy

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYZmaření účelu smlouvy

Paragrafy:   § 356   § 357  

§ 356

(1) Zmaří-li se po uzavření smlouvy její základní účel, který v ní byl
výslovně vyjádřen, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla
smlouva uzavřena, může strana dotčená zmařením účelu smlouvy od ní
odstoupit.

(2) Za změnu okolností podle odstavce 1 se nepovažuje změna majetkových
poměrů některé strany a změna hospodářské nebo tržní situace.

§ 357

Strana, která odstoupila od smlouvy podle § 356, je povinna nahradit
druhé straně škodu, která jí vznikne odstoupením od smlouvy. Pro účinky
odstoupení od smlouvy platí přiměřeně § 351.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300606