Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Oddíl 3 - Náhrada škody 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Oddíl 3 - Náhrada škody

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYNáhrada škody

Paragrafy:   § 373   § 374   § 375   § 376   § 377   § 378   § 379   § 380   § 381   § 382   § 383   § 384   § 385   § 386  

§ 373

Kdo poruší svou povinnost ze závazkového vztahu, je povinen nahradit
škodu tím způsobenou druhé straně, ledaže prokáže, že porušení
povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.

§ 374

(1) Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež
nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její
povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana
tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že
by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala.

(2) Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy
povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z
jejich hospodářských poměrů.

(3) Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud
trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.

§ 375

Bylo-li porušení povinnosti ze závazkového vztahu způsobeno třetí
osobou, které povinná strana svěřila plnění své povinnosti, je u
povinné strany vyloučena odpovědnost jen v případě, kdy je u ní
vyloučena odpovědnost podle § 374 a třetí osoba by rovněž podle tohoto
ustanovení nebyla odpovědnou, kdyby oprávněné straně byla přímo
zavázána místo povinné strany.

§ 376

Poškozená strana nemá nárok na náhradu škody, pokud nesplnění
povinností povinné strany bylo způsobeno jednáním poškozené strany nebo
nedostatkem součinnosti, ke které byla poškozená strana povinna.

§ 377

(1) Strana, která porušuje svou povinnost nebo která s přihlédnutím ke
všem okolnostem má vědět, že poruší svou povinnost ze závazkového
vztahu, je povinna oznámit druhé straně povahu překážky, která jí brání
nebo bude bránit v plnění povinnosti, a o jejích důsledcích. Zpráva
musí být podána bez zbytečného odkladu poté, kdy se povinná strana o
překážce dověděla nebo při náležité péči mohla dovědět.

(2) Jestliže povinná strana tuto povinnost nesplní nebo oprávněné
straně není zpráva včas doručena, má poškozená strana nárok na náhradu
škody, která jí tím vznikla.

§ 378

Škoda se nahrazuje v penězích; jestliže však o to oprávněná strana
požádá a je-li to možné a obvyklé, nahrazuje se škoda uvedením v
předešlý stav.

§ 379

Nestanoví-li tento zákon jinak, nahrazuje se skutečná škoda a ušlý
zisk. Nenahrazuje se škoda, jež převyšuje škodu, kterou v době vzniku
závazkového vztahu povinná strana jako možný důsledek porušení své
povinnosti předvídala nebo kterou bylo možno předvídat s přihlédnutím
ke skutečnostem, jež v uvedené době povinná strana znala nebo měla znát
při obvyklé péči.

§ 380

Za škodu se považuje též újma, která poškozené straně vznikla tím, že
musela vynaložit náklady v důsledku porušení povinnosti druhé strany.

§ 381

Místo skutečně ušlého zisku může poškozená strana požadovat náhradu
zisku dosahovaného zpravidla v poctivém obchodním styku za podmínek
obdobných podmínkám porušené smlouvy v okruhu podnikání, v němž
podniká.

§ 382

Poškozená strana nemá nárok na náhradu té části škody, jež byla
způsobena nesplněním její povinnosti stanovené právními předpisy
vydanými za účelem předcházení vzniku škody nebo omezení jejího
rozsahu.

§ 383

Je-li k náhradě škody zavázáno několik osob, jsou tyto osoby povinny
škodu nahradit společně a nerozdílně a mezi sebou se vypořádají podle
rozsahu své odpovědnosti.

§ 384

(1) Osoba, které hrozí škoda, je povinna s přihlédnutím k okolnostem
případu učinit opatření potřebné k odvrácení škody nebo k jejímu
zmírnění. Povinná osoba není povinna nahradit škodu, která vznikla tím,
že poškozený tuto povinnost nesplnil.

(2) Povinná strana má povinnost nahradit náklady, které vznikly druhé
straně při plnění povinnosti podle odstavce 1.

§ 385

Odstoupila-li poškozená strana při porušení smluvní povinnosti druhé
strany od smlouvy, nemá nárok na náhradu škody, která vznikla tím, že
nevyužila včas možnosti uzavřít náhradní smlouvu k účelu, k němuž měla
sloužit smlouva, od které poškozená strana odstoupila.

§ 386

(1) Nároku na náhradu škody se nelze vzdát před porušením povinnosti, z
něhož může škoda vzniknout.

(2) Náhradu škody nemůže soud snížit.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300630