Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Díl VIII - Smlouva o skladování 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Díl VIII - Smlouva o skladování

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYSmlouva o skladování

Paragrafy:   § 527   § 528   § 529   § 530   § 531   § 532   § 533   § 534   § 535  

§ 527

Základní ustanovení

(1) Smlouvou o skladování zavazuje se skladovatel převzít věc, aby ji
uložil a opatroval, a ukladatel se zavazuje zaplatit mu za to úplatu
(skladné).

(2) Jestliže ve smlouvě není uvedeno, zda věc se má opatrovat za úplatu
nebo bezplatně, a opatrování věci je předmětem podnikání skladovatele,
platí, že strany uzavřely smlouvu o skladování.

§ 528

(1) Skladovatel je povinen věc převzít při jejím předání ukladatelem a
převzetí zboží písemně potvrdit.

(2) Potvrzení o převzetí věci ke skladování může mít povahu cenného
papíru, s nímž je spojeno právo požadovat vydání skladované věci
(skladištní list).

(3) Skladištní list může znít na doručitele nebo na jméno. Zní-li na
doručitele, je skladovatel povinen vydat zboží osobě, která skladištní
list předloží. Zní-li na jméno, je povinen věc vydat osobě v
skladištním listu uvedené. Skladištní list na jméno může oprávněná
osoba převádět rubopisem na jiné osoby, pokud v něm není převod
vyloučen. O rubopisu platí obdobně předpisy upravující směnky.

(4) Osoba oprávněná domáhat se na základě skladištního listu vydání
věci má postavení ukladatele a je povinna na požádání skladovatele
potvrdit na skladištním listu převzetí skladované věci, není však
povinna platit skladné. Není-li skladné zaplaceno, není skladovatel
povinen zboží vydat, uplatní-li zadržovací právo na zboží uloženém ve
skladu.

(5) Skladištní list musí obsahovat alespoň

a) firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a místo
podnikání, popřípadě bydliště skladovatele,

b) firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a místo
podnikání, popřípadě bydliště ukladatele,

c) označení a množství, váhu nebo objem uskladněného zboží,

d) údaj, zda skladištní list byl vydán na doručitele nebo na řad s
uvedením jména nebo firmy či názvu osoby, na jejíž řad byl vydán,

e) označení místa, kde je zboží uskladněno,

f) dobu, na niž je zboží uskladněno,

g) místo a den vydání skladištního listu a podpis skladovatele.

(6) Jestliže skladištní list neobsahuje jméno osoby, na jejíž řad je
vydán, považuje se za vystavený na řad ukladatele.

§ 529

Nevyplývá-li ze smlouvy něco jiného, smlouva zaniká, jestliže ukladatel
nepředá skladovateli věc k uskladnění do doby stanovené ve smlouvě,
jinak do šesti měsíců po uzavření smlouvy.

§ 530

Skladovatel je povinen uložit věc odděleně od ostatních skladovaných
věcí s označením, že jde o věci ukladatele. Ukladatel má právo
kontrolovat stav skladované věci a brát z ní vzorky.

§ 531

(1) Ukladatel platí skladné ode dne převzetí věci ve výši a způsobem
dohodnutým ve smlouvě.

(2) Není-li výše skladného ve smlouvě sjednána, je ukladatel povinen
zaplatit skladné obvyklé v době uzavření smlouvy s přihlédnutím k
povaze věci, délce a způsobu skladování.

(3) Trvá-li skladování déle než šest měsíců, platí se skladné pololetně
pozadu. Skladné za neukončené šestiměsíční období a skladné za kratší
dobu skladování se platí při vyzvednutí skladované věci. I po ukončení
smlouvy má skladovatel právo na skladné za dobu, po kterou byla
skladovaná věc u něho uložena z důvodu, že ji ukladatel včas nevyzvedl.

(4) Skladné kryje všechny náklady spojené se skladováním, nezahrnuje
však náklady na pojištění; skladovatel má na ně nárok, jestliže je
povinen podle smlouvy dát věc pojistit.

§ 532

(1) Je-li skladování sjednáno na dobu určitou, může ukladatel věci
vyzvednout ještě před jejím uplynutím, musí však předtím zaplatit
skladné připadající na celou smluvenou dobu. Před uplynutím sjednané
doby může ukladatel požádat znovu o převzetí věci k uskladnění do konce
této doby a je povinen uhradit skladovateli náklady s tím spojené.

(2) Není-li uvedena lhůta, na kterou se smlouva uzavírá, má se za to,
že se uzavírá na dobu neurčitou. Ukladatel může požadovat kdykoli
vydání věci a je povinen zaplatit skladné za dobu, kdy věc byla
skladována. Vyzvednutím věci smlouva zaniká.

(3) Skladovatel je oprávněn smlouvu vypovědět jednoměsíční výpovědí.
Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po
měsíci, v němž byla výpověď doručena ukladateli.

§ 533

(1) Skladovatel odpovídá za škodu na skladované věci, jež vznikla po
převzetí věci, a to až do jejího vydání, ledaže tuto škodu nemohl
odvrátit při vynaložení odborné péče.

(2) Skladovatel neodpovídá za škodu na věci, jestliže byla způsobena

a) ukladatelem nebo vlastníkem věci,

b) vadou nebo přirozenou povahou uložené věci, nebo

c) vadným obalem, na který skladovatel při převzetí věci ukladatele
upozornil a toto upozornění zahrnul do potvrzení o převzetí věci;
neupozornil-li skladovatel na vadnost obalu, neodpovídá za škodu na
věci jen tehdy, když vadnost obalu nebyla poznatelná.

(3) Vznikla-li škoda způsobem uvedeným v odstavci 2, je skladovatel
povinen vynaložit odbornou péči, aby škoda byla co nejmenší.

§ 534

(1) Skladovatel může odstoupit od smlouvy,

a) zatajil-li ukladatel nebezpečnou povahu věci a hrozí-li z ní
skladovateli značná škoda,

b) dluží-li ukladatel skladné za dobu nejméně tři měsíce,

c) hrozí-li vznik podstatné škody na uložené věci, kterou skladovatel
nemůže odvrátit, nebo

d) nevyzvedne-li ukladatel věc po skončení doby, po kterou je
skladovatel povinen věc skladovat.

(2) Skladovatel může po odstoupení od smlouvy stanovit přiměřenou lhůtu
k vyzvednutí věci s upozorněním, že jinak zboží prodá. Po marném
uplynutí této lhůty může skladovatel skladované zboží prodat vhodným
způsobem na účet ukladatele. Od výtěžku z prodeje, který je povinen
skladovatel bez zbytečného odkladu ukladateli vydat, může si odečíst
kromě skladného i vynaložené náklady spojené s prodejem.

§ 535

Skladovatel má k zajištění svých nároků ze smlouvy o skladování zákonné
zástavní právo na skladovaných věcech, dokud se u něho nacházejí. Toto
zákonné zástavní právo má přednost před jinými zástavními právy.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300689