Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Díl XVIII - Smlouva o obchodním zastoupení 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Díl XVIII - Smlouva o obchodním zastoupení

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYSmlouva o obchodním zastoupení

Paragrafy:   § 652   § 653   § 654   § 655   § 655a   § 656   § 657   § 658   § 659   § 659a   § 659b   § 659c   § 660   § 661   § 662   § 662a   § 663   § 664   § 665   § 666   § 667   § 668   § 669   § 669a   § 670   § 671   § 672   § 672a  

§ 652

nadpis vypuštěn

(1) Smlouvou o obchodním zastoupení se obchodní zástupce jako nezávislý
podnikatel zavazuje dlouhodobě pro zastoupeného vyvíjet činnost
směřující k uzavírání určitého druhu smluv (dále jen "obchody") nebo
sjednávat a uzavírat obchody jménem zastoupeného a na jeho účet.

(2) Obchodním zástupcem nemůže být

a) osoba, která může jako orgán zavazovat právnickou osobu,

b) společník či člen podle zákona zmocněný zavazovat ostatní společníky
nebo členy, nebo

c) likvidátor nebo insolvenční správce.

(3) Ustanovení o obchodním zastoupení se nepoužijí na

a) obchodní zástupce, jejichž činnost není placena, nebo

b) osoby působící na českém nebo zahraničním regulovaném trhu či v
českém nebo zahraničním mnohostranném obchodním systému nebo na
komoditní burze.

(4) Smlouva o obchodním zastoupení musí mít písemnou formu.

§ 653

Obchodní zástupce je povinen ve stanovené územní oblasti vyvíjet s
odbornou péčí činnost, jež je předmětem jeho závazku. Není-li ve
smlouvě tato územní oblast určena, má se za to, že obchodní zástupce má
vyvíjet činnost na území České republiky.

§ 654

(1) Předmětem závazku obchodního zástupce je vyhledávání zájemců o
uzavření obchodů, jež jsou vymezeny ve smlouvě.

(2) Stanoví-li smlouva, že obchodní zástupce činí právní úkony jménem
zastoupeného, řídí se práva a povinnosti s tím související ustanoveními
o smlouvě mandátní.

(3) Bez udělené plné moci není obchodní zástupce oprávněn jménem
zastoupeného uzavírat obchody, cokoli pro něho přijímat nebo činit jiné
právní úkony.

§ 655

(1) Obchodní zástupce je povinen uskutečňovat činnost, k níž je
zavázán, poctivě, s vynaložením odborné péče, v dobré víře, je povinen
dbát zájmů zastoupeného, jednat v souladu s pověřením a rozumnými
pokyny zastoupeného a sdělovat zastoupenému nutné informace, které má k
dispozici.

(2) Obchodní zástupce podává zastoupenému zprávu o vývoji trhu a všech
okolnostech důležitých pro zájmy zastoupeného, zejména pro jeho
rozhodování související s uzavíráním obchodů.

(3) Zahrnuje-li smlouva i uzavírání obchodů obchodním zástupcem jménem
zastoupeného, je obchodní zástupce povinen uzavírat tyto obchody jen za
obchodních podmínek stanovených zastoupeným, neprojevil-li zastoupený
souhlas s jiným postupem.

(4) Nemůže-li zástupce vykonávat svou činnost, musí o tom bez
zbytečného odkladu podat zprávu zastoupenému.

§ 655a

(1) Ve vztazích s obchodním zástupcem je zastoupený povinen jednat
poctivě a v dobré víře. Zvláště je zastoupený povinen

a) poskytnout zástupci nezbytnou dokumentaci, která se vztahuje k
předmětu obchodů, a

b) obstarat zástupci informace nezbytné k plnění závazků ze smlouvy o
obchodním zastoupení, zejména v rozumné lhůtě sdělit obchodnímu
zástupci, že předpokládá významné snížení rozsahu činnosti oproti tomu,
co by mohl zástupce normálně očekávat.

(2) Zastoupený je povinen informovat obchodního zástupce v přiměřené
lhůtě o tom, že přijal, odmítl nebo nesplnil úkon obstaraný zástupcem.

§ 656

Obchodní zástupce je povinen spolupůsobit v rámci svého závazku při
uskutečňování uzavřených obchodů podle pokynů zastoupeného a v zájmu
zastoupeného, které jsou nebo musí být obchodnímu zástupci známé,
zejména při řešení nesrovnalostí, jež vzniknou z uzavřených obchodů.

§ 657

Obchodní zástupce nesmí sdělit údaje získané od zastoupeného při své
činnosti bez souhlasu zastoupeného jiným osobám nebo je využít pro sebe
nebo pro jiné osoby, pokud by to bylo v rozporu se zájmy zastoupeného.
Tato povinnost trvá i po ukončení smlouvy o obchodním zastoupení.

§ 658

(1) Není-li v tomto dílu stanoveno jinak, použijí se na smlouvu o
obchodním zastoupení ustanovení o smlouvě o zprostředkování.

(2) Zástupce ručí za splnění povinností třetí osobou, s níž navrhl
zastoupenému uzavření obchodu nebo se kterou jménem zastoupeného
uzavřel obchod, jen když se k tomu písemně zavázal a obdrží-li za
převzetí ručení zvláštní odměnu. V takovém případě řídí se jeho práva a
povinnosti podle ustanovení o ručení.

§ 659

(1) Obchodní zástupce má nárok na provizi sjednanou, jinak odpovídající
zvyklostem podle místa jeho činnosti a s ohledem na druh zboží, jehož
se týká smlouva o obchodním zastoupení. Nejsou-li takové zvyklosti, má
obchodní zástupce právo na rozumnou odměnu, která přihlíží ke všem
okolnostem uskutečněného úkonu. Každá část odměny, která se mění podle
počtu a hodnoty obchodních případů, je považována za složku provize.

(2) Nárok na úhradu nákladů spojených se svou činností má obchodní
zástupce vedle provize, jen když to bylo sjednáno a nevyplývá-li ze
smlouvy něco jiného, jen když mu vznikl nárok na provizi z obchodu,
kterého se náklady týkají.

(3) Nárok na provizi a na smluvenou úhradu nákladů nevzniká v
případech, kdy obchodní zástupce byl při uzavírání obchodu činný jako
obchodní zástupce nebo zprostředkovatel pro osobu, s níž zastoupený
uzavřel obchod.

§ 659a

(1) Za úkony uskutečněné po dobu trvání smluvního závazku má zástupce
právo na provizi,

a) jestliže byl obchod uzavřen v důsledku jeho činnosti, nebo

b) jestliže obchod byl uzavřen s třetí osobou, kterou před účinností
smlouvy o obchodním zastoupení získal jako zákazníka za účelem
uskutečňování obchodů tohoto druhu.

(2) Za úkony uskutečněné během trvání smluvního závazku má obchodní
zástupce právo na provizi také v případě, že bylo smluveno výhradní
obchodní zastoupení pro určité území nebo okruh osob a jestliže obchod
anebo činnost k němu směřující byl uskutečněn se zákazníkem
příslušejícím k tomuto území nebo k této skupině osob, nejedná-li se o
případ uvedený v § 659 odst. 3.

§ 659b

Jde-li o úkony uskutečněné po ukončení smlouvy, má zástupce právo na
provizi,

a) jestliže byl úkon uskutečněn především v důsledku činnosti
obchodního zástupce, je-li smlouva uzavřena v rozumné lhůtě po ukončení
smlouvy, nebo

b) jestliže v souladu s podmínkami uvedenými v § 659a byla objednávka
třetí osoby obdržena zastoupeným nebo obchodním zástupcem před
ukončením smlouvy.

§ 659c

Obchodní zástupce nemá právo na provizi podle § 659a, jestliže na ni má
podle § 659b právo předcházející obchodní zástupce, není-li vzhledem k
okolnostem spravedlivé provizi rozdělit mezi oba obchodní zástupce.

§ 660

(1) Právo na provizi, nebyla-li uzavřena dohoda podle § 661, vzniká v
okamžiku, kdy

a) zastoupený splnil závazek ze smlouvy,

b) zastoupený byl povinen splnit závazek na základě smlouvy uzavřené s
třetí osobou, nebo

c) třetí osoba splnila závazek ze smlouvy.

(2) Právo na provizi vzniká nejpozději v okamžiku, kdy třetí osoba
splnila svou část závazku nebo byla povinna ji splnit, splnil-li
zastoupený svoji část. Jestliže však má třetí osoba splnit svůj závazek
až po uplynutí více než šesti měsíců po uzavření obchodu, vzniká
obchodnímu zástupci nárok na provizi po uzavření obchodu.

(3) Provize je splatná nejpozději v poslední den měsíce, který
následuje po skončení čtvrtletí, ve kterém na ni vzniklo právo.

(4) Od ustanovení odstavců 2 a 3 se lze dohodou odchýlit jen ve
prospěch obchodního zástupce.

(5) Je-li základem pro určení provize rozsah splněného závazku třetí
osoby, započítává se do tohoto základu i plnění neuskutečněné z důvodů,
za něž odpovídá zastoupený.

§ 661

Vyplývá-li ze smlouvy, že obchodní zástupce je povinen pouze obstarat
pro zastoupeného příležitost, aby zastoupený mohl s třetí osobou
uzavřít obchod s určitým obsahem, vzniká obchodnímu zástupci nárok na
provizi již obstaráním této příležitosti.

§ 662

(1) Právo na provizi zanikne, je-li zřejmé, že smlouva mezi zastoupeným
a třetí osobou nebude splněna, a jestliže nesplnění není důsledkem
okolností přičitatelných zastoupenému, nestanoví-li smlouva něco
jiného.

(2) Provize, která byla již uhrazena, musí být vrácena, jestliže právo
na ni zaniklo podle předchozího odstavce.

(3) Od ustanovení odstavce 1 se lze dohodou odchýlit jen ve prospěch
obchodního zástupce.

§ 662a

(1) Zastoupený předá obchodnímu zástupci výkaz o dlužné provizi
nejpozději poslední den měsíce následujícího po čtvrtletí, ve kterém se
stala splatnou. Tento výkaz obsahuje hlavní složky, na základě kterých
byla provize vypočítána.

(2) Obchodní zástupce je oprávněn požadovat, aby mu byly poskytnuty
veškeré údaje, zejména výpis z účetních knih, které má zastoupený k
dispozici a které obchodní zástupce potřebuje k ověření výše provizí,
které mu náleží.

(3) Od ustanovení odstavců 1 a 2 se lze dohodou odchýlit jen ve
prospěch obchodního zástupce.

§ 663

(1) Zastoupený je povinen předat obchodnímu zástupci všechny podklady a
pomůcky potřebné k plnění závazku obchodního zástupce.

(2) Podklady a pomůcky nezbytné podle odstavce 1 zůstávají majetkem
zastoupeného a obchodní zástupce je povinen je vrátit po ukončení
smlouvy, pokud je obchodní zástupce, vzhledem k jejich povaze,
nespotřeboval při plnění svého závazku.

(3) Obchodní zástupce je povinen pro potřebu zastoupeného uschovat
doklady, jež nabyl v souvislosti se svou činností, a to po dobu, po
kterou tyto doklady mohou být významné pro ochranu zájmů zastoupeného.

§ 664

Nevýhradní obchodní zastoupení

Nevyplývá-li ze smlouvy něco jiného, může zastoupený pověřit i jiné
osoby obchodním zastoupením, jež sjednal s obchodním zástupcem, a
obchodní zástupce může vykonávat činnost, ke které se zavázal vůči
zastoupenému, i pro jiné osoby nebo uzavírat obchody, jež jsou
předmětem obchodního zastoupení, na vlastní účet nebo účet jiné osoby.

Výhradní obchodní zastoupení

§ 665

Bylo-li sjednáno výhradní zastoupení, je zastoupený povinen ve
stanovené územní oblasti a pro určený okruh obchodů nepoužívat jiného
obchodního zástupce a obchodní zástupce není oprávněn v tomto rozsahu
vykonávat obchodní zastoupení pro jiné osoby nebo uzavírat obchody na
vlastní účet nebo účet jiné osoby.

§ 666

Zastoupený je oprávněn uzavírat obchody, na které se vztahuje výhradní
obchodní zastoupení i bez součinnosti obchodního zástupce, je však
povinen, pokud smlouva nestanoví něco jiného, platit z těchto obchodů
obchodnímu zástupci provizi tak, jako kdyby tyto obchody byly uzavřeny
s jeho součinností (§ 659a odst. 2).

Zánik obchodního zastoupení

§ 667

Závazek obchodního zástupce zaniká uplynutím doby, na kterou byla
uzavřena smlouva. Jestliže po uplynutí této doby se strany smlouvou
dále řídí, mění se na smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou.

§ 668

(1) Smlouva je sjednána na dobu neurčitou, stanoví-li to smlouva nebo
neobsahuje-li smlouva ustanovení o době, na kterou byla uzavřena, nebo
nevyplývá-li omezení z účelu smlouvy.

(2) Smlouva sjednaná na dobu neurčitou může být ukončena kteroukoliv ze
stran výpovědí.

(3) Délka výpovědní lhůty je jeden měsíc pro první rok, dva měsíce pro
druhý rok, tři měsíce pro třetí a další roky trvání smluvního závazku.
Strany nemohou dohodnout kratší výpovědní lhůtu.

(4) Jestliže smluvní strany dohodnou delší výpovědní lhůty, než jaké
stanoví odstavec 3, nesmí být lhůta, kterou je vázán zastoupený, kratší
než lhůta, kterou musí dodržet obchodní zástupce.

(5) Nedohodly-li strany něco jiného, musí výpovědní lhůta skončit ke
konci kalendářního měsíce.

(6) Předchozí odstavce se použijí i na smlouvy uzavřené na dobu
určitou, které se změnily ve smlouvy na dobu neurčitou podle § 667, s
tím, že výpovědní lhůta bude počítána s přihlédnutím k uplynulé určité
době trvání smluvního závazku, která předcházela přeměně na smlouvu na
dobu neurčitou.

§ 669

Právo na odškodnění

(1) Obchodní zástupce má v případě ukončení smlouvy právo na
odškodnění, jestliže

a) zastoupenému získal nové zákazníky nebo rozvinul významně obchod s
dosavadními zákazníky a zastoupený má dosud podstatné výhody
vyplývající z obchodů s nimi, a

b) placení tohoto odškodnění je spravedlivé, jsou-li vzaty v úvahu
všechny okolnosti, zejména provize, kterou obchodní zástupce ztrácí a
která vyplývá z obchodů uskutečněných s těmito zákazníky; tyto
okolnosti zahrnují také použití nebo nepoužití konkurenční doložky ve
smyslu § 672a.

(2) Výše odškodnění nesmí překročit roční provizi vypočítanou z ročního
průměru odměn získaných zástupcem během posledních pěti let, a
trvala-li smlouva dobu kratší než pět let, musí být vypočítáno z
průměru za celé smluvní období.

(3) Přiznání odškodnění nezbavuje obchodního zástupce práva na náhradu
škody.

(4) Právo na odškodnění vznikne rovněž, jestliže ukončení smlouvy
nastane na základě úmrtí obchodního zástupce.

(5) Obchodní zástupce ztrácí právo na odškodnění podle odstavce 1,
jestliže neoznámí zastoupenému do jednoho roku od ukončení smlouvy, že
uplatňuje svá práva.

(6) Strany se nemohou před uplynutím smluvené doby platnosti smlouvy
dohodnout odchylně od předchozích odstavců v neprospěch obchodního
zástupce.

§ 669a

(1) Právo na odškodnění podle § 669 nevznikne,

a) jestliže zastoupený ukončil smlouvu pro takové porušení smluvního
závazku obchodním zástupcem, které by opravňovalo k odstoupení od
smlouvy,

b) jestliže obchodní zástupce ukončil smlouvu, není-li toto ukončení
odůvodněno okolnostmi na straně zastoupeného nebo není-li odůvodněno
věkem, invaliditou nebo nemocí obchodního zástupce, jestliže od něj
pokračování v činnosti nelze rozumně požadovat, nebo

c) jestliže podle dohody se zastoupeným obchodní zástupce převede práva
a povinnosti ze smlouvy o obchodním zastoupení na třetí osobu.

(2) Strany se nemohou před uplynutím smluvené doby platnosti smlouvy
dohodnout v neprospěch obchodního zástupce odchylně od předchozího
odstavce.

§ 670

Bylo-li výhradní zastoupení sjednáno na dobu určitou, může kterákoliv
strana vypovědět smlouvu způsobem stanoveným v § 668 odst. 3, jestliže
objem obchodu nedosáhl během posledních 12 měsíců objemu obchodů
stanoveného ve smlouvě, jinak přiměřeného odbytovým možnostem.

§ 671

zrušen

§ 672

(1) Jestliže při sjednání výhradního obchodního zastoupení používá
zastoupený jiného obchodního zástupce, je oprávněn obchodní zástupce
odstoupit od smlouvy.

(2) Jestliže při sjednání výhradního obchodního zastoupení vykonává
obchodní zástupce činnost, jež je předmětem jeho závazku vůči
zastoupenému, i pro jiné osoby, může zastoupený odstoupit od smlouvy.

§ 672a

Konkurenční doložky

(1) Ve smlouvě o obchodním zastoupení je možno písemně dohodnout, že
obchodní zástupce nesmí po stanovenou dobu, nejdéle však 2 roky po
ukončení smlouvy, na stanoveném území nebo vůči stanovenému okruhu osob
na tomto území vykonávat na vlastní nebo na cizí účet činnost, která
byla předmětem obchodního zastoupení, nebo jinou činnost, která by měla
soutěžní povahu vůči podnikání zastoupeného.

(2) Konkurenční doložka odporující podmínkám uvedeným v odstavci 1 je
neplatná.

(3) V případě pochybností může soud konkurenční doložku, která by
omezovala zástupce více, než kolik vyžaduje potřebná míra ochrany
zastoupeného, omezit nebo prohlásit za neplatnou.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300699