Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Oddíl 3 - Ručení 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Oddíl 3 - Ručení

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYRučení

Paragrafy:   § 303   § 304   § 305   § 306   § 307   § 308   § 309   § 310   § 311   § 312  

§ 303

Kdo věřiteli písemně prohlásí, že ho uspokojí, jestliže dlužník vůči
němu nesplní určitý závazek, stává se dlužníkovým ručitelem.

§ 304

(1) Ručením lze zajistit jen platný závazek dlužníka nebo jeho část.
Vzniku ručení však nebrání, jestliže závazek dlužníka je neplatný jen
pro nedostatek způsobilosti dlužníka brát na sebe závazky, o němž
ručitel v době svého prohlášení o ručení věděl.

(2) Ručením lze zajistit i závazek, který vznikne v budoucnu nebo jehož
vznik je závislý na splnění podmínky.

§ 305

Věřitel je povinen bez zbytečného odkladu sdělit ručiteli na požádání
výši své zajištěné pohledávky.

§ 306

(1) Věřitel je oprávněn domáhat se splnění závazku na ručiteli jen v
případě, že dlužník nesplnil svůj splatný závazek v přiměřené době
poté, co byl k tomu věřitelem písemně vyzván. Tohoto vyzvání není
třeba, jestliže je věřitel nemůže uskutečnit nebo jestliže je
nepochybné, že dlužník svůj závazek nesplní.

(2) Ručitel může vůči věřiteli uplatnit všechny námitky, k jejichž
uplatnění je oprávněn dlužník, a použít k započtení pohledávky dlužníka
vůči věřiteli, jestliže k započtení by byl oprávněn dlužník, kdyby
věřitel vymáhal svou pohledávku vůči němu. Ručitel může použít k
započtení i své pohledávky vůči věřiteli.

(3) Jestliže ručitel uplatní vůči věřiteli neúspěšné námitky, které mu
sdělil dlužník, je dlužník povinen nahradit ručiteli náklady, které mu
tím vznikly.

§ 307

(1) Zaručí-li se za tentýž závazek více ručitelů, ručí každý z nich za
celý závazek. Ručitel má vůči ostatním ručitelům stejná práva jako
spoludlužník.

(2) Je-li ručením zajištěna pouze část závazku, nesnižuje se rozsah
ručení částečným plněním závazku, zůstává-li závazek nesplněn ve výši,
v jaké je zajištěn ručením.

(3) Při postoupení zajištěné pohledávky přecházejí práva z ručení na
postupníka v době, kdy je postoupení oznámeno ručiteli postupitelem
nebo prokázáno postupníkem.

§ 308

Ručitel, jenž splní závazek, za který ručí, nabývá vůči dlužníku práva
věřitele a je oprávněn požadovat všechny doklady a pomůcky, které má
věřitel, a jež jsou potřebné k uplatnění nároku vůči dlužníku.

§ 309

Uspokojí-li ručitel věřitele bez vědomí dlužníka, může dlužník uplatnit
vůči ručiteli všechny námitky, které byl oprávněn uplatnit vůči
věřiteli, kdyby na něm věřitel splnění vymáhal. Dlužník však nemůže
vůči ručiteli uplatnit námitky, na které dlužník ručitele neupozornil
bez zbytečného odkladu po doručení zprávy, že věřitel uplatnil nároky z
ručení.

§ 310

Právo věřitele vůči ručiteli se nepromlčí před promlčením práva vůči
dlužníkovi.

§ 311

(1) Ručení zaniká zánikem závazku, který ručení zajišťuje.

(2) Ručení však nezaniká, jestliže závazek zanikl pro nemožnost plnění
dlužníka a závazek je splnitelný ručitelem nebo pro zánik právnické
osoby, jež je dlužníkem.

§ 312

Ustanovení § 305 až 311 platí přiměřeně i pro ručení, které vzniklo ze
zákona.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300540