Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Oddíl 5 - Smlouvy o vázaných obchodech 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Oddíl 5 - Smlouvy o vázaných obchodech

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYSmlouvy o vázaných obchodech

Paragrafy:   § 750   § 751   § 752   § 753   § 754   § 755  

§ 750

Smlouvy závislé

Vyplývá-li ze smlouvy nebo z okolností, za nichž byla smlouva uzavřena
a jež jsou při uzavření smlouvy známé oběma stranám, že plnění z této
smlouvy (hlavní smlouvy) je závislé na plnění jiné smlouvy (vedlejší
smlouvy), má se za to, že plnění z vedlejší smlouvy tvoří odkládací
podmínku účinnosti smlouvy hlavní. Má-li být nebo je-li z hlavní
smlouvy plněno předem, má nesplnění vedlejší smlouvy povahu podmínky
rozvazovací.

Vícestranné výměnné obchody

§ 751

Za vícestranné výměnné obchody pro účely tohoto zákona se považují
obchody, při nichž uzavírá několik osob jednu smlouvu nebo několik
spolu souvisejících smluv, podle nichž má dojít k vzájemnému dodání
zboží mezi účastníky majícími sídlo nebo místo podnikání, popřípadě
bydliště na území různých států, avšak kupní cena má být vyrovnána
pouze mezi účastníky, kteří mají sídlo nebo místo podnikání, popřípadě
bydliště na území téhož státu.

§ 752

Vztahy vznikající z vícestranných výměnných obchodů se řídí podle
ustanovení o smlouvě kupní. Každý z účastníků má nárok na plnění
smlouvou mu určené podle ustanovení o smlouvách ve prospěch třetího.
Účastníci však nemohou smlouvu zrušit nebo změnit bez souhlasu
účastníka, jemuž je plnění dotčené zrušením nebo změnou určeno.

§ 753

Žádný z účastníků vícestranného výměnného obchodu nemůže odkládat
dodání zboží vůči účastníku, který má sídlo nebo místo podnikání,
popřípadě bydliště na území jiného státu, jen proto, že mu nesplnil
jiný účastník, který má s ním sídlo nebo místo podnikání, popřípadě
bydliště na území téhož státu.

§ 754

Účastníci vícestranného výměnného obchodu, kteří mají sídlo nebo místo
podnikání, popřípadě bydliště na území téhož státu, ručí společně a
nerozdílně za splnění závazku každého z nich vůči účastníkům, kteří
mají sídlo nebo místo podnikání, popřípadě bydliště na území jiného
státu.

§ 755

Účastník vícestranného výměnného obchodu není oprávněn odstoupit od
smlouvy při prodlení některého z ostatních účastníků, jestliže některý
jiný účastník již splnil svůj závazek, ledaže účastník odstupující od
smlouvy nahradí škodu způsobenou odstoupením od smlouvy účastníku,
který již splnil svůj závazek.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51301083