Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Oddíl 1 - Základní ustanovení 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Oddíl 1 - Základní ustanovení

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYZákladní ustanovení

Paragrafy:   § 105   § 106   § 107   § 108   § 109   § 110   § 111   § 112  

§ 105

(1) Společností s ručením omezeným je společnost, jejíž základní
kapitál je tvořen vklady společníků a jejíž společníci ručí za závazky
společnosti, dokud nebylo zapsáno splacení vkladů do obchodního
rejstříku (§ 106 odst. 2).

(2) Společnost s ručením omezeným může být založena jednou osobou.
Společnost s ručením omezeným s jediným společníkem nemůže být jediným
zakladatelem nebo jediným společníkem jiné společnosti s ručením
omezeným. Jedna fyzická osoba může být jediným společníkem nejvýše tří
společností s ručením omezeným.

(3) Společnost může mít nejvíce padesát společníků.

§ 106

(1) Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem.

(2) Společníci ručí společně a nerozdílně za závazky společnosti do
výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu
zápisu v obchodním rejstříku. Zápisem splacení všech vkladů do
obchodního rejstříku ručení zaniká. Zaplacením kterémukoliv z věřitelů
ručení nezaniká ani se nesnižuje jeho rozsah. Plnění za společnost
poskytnuté z důvodu ručení se započítává na splacení vkladu toho
společníka, který plnění věřiteli poskytl, a není-li to možné, může
společník požadovat náhradu od společnosti. Nemůže-li dosáhnout této
náhrady, může požadovat náhradu od společníka, jehož vklad nebyl
splacen, jinak od každého ze společníků v rozsahu jeho účasti na
základním kapitálu společnosti.

§ 107

Firma společnosti musí obsahovat označení "společnost s ručením
omezeným", postačí však zkratka "spol. s r. o." nebo "s. r. o.".

§ 108

(1) Výše základního kapitálu společnosti musí činit alespoň 200 000 Kč.

(2) Nárok společnosti na splacení nesplacené části vkladu společníka a
jakýkoli nárok společníka vůči společnosti s výjimkou nároku podle §
106 jsou vzájemně nezapočitatelné, ledaže s takovým započtením vysloví
souhlas valná hromada při zvyšování základního kapitálu.

§ 109

(1) Výše vkladu společníka musí činit alespoň 20 000 Kč.

(2) Na základním kapitálu společnosti se může každý společník účastnit
pouze jedním vkladem. Výše vkladu může být pro jednotlivé společníky
stanovena rozdílně, musí však být dělitelná na celé tisíce. Celková
výše vkladů musí souhlasit s výší základního kapitálu společnosti.

(3) Mají-li být poskytnuty nepeněžité vklady na splacení vkladu, musí
být ve společenské smlouvě nebo v písemném prohlášení o zvýšení vkladu
nebo v prohlášení o převzetí vkladu (§ 143 odst. 6) uveden předmět
nepeněžitého vkladu a částka, kterou se započítává na vklad společníka.
Ustanovení § 163a odst. 3 a 4 se použijí přiměřeně.

§ 110

(1) Společenská smlouva musí obsahovat alespoň

a) firmu a sídlo společnosti,

b) určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby
nebo jména a bydliště fyzické osoby,

c) předmět podnikání (činnosti),

d) výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně
způsobu a lhůty splácení vkladu,

e) jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým
jednají jménem společnosti,

f) jména a bydliště členů první dozorčí rady, pokud se zřizuje,

g) určení správce vkladu,

h) jiné údaje, které vyžaduje tento zákon.

(2) Společenská smlouva může určit, že společnost vydá stanovy, které
upraví vnitřní organizaci společnosti a podrobněji některé záležitosti
obsažené ve společenské smlouvě.

§ 111

(1) Před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku
musí být splaceno celé emisní ážio a na každý peněžitý vklad musí být
splaceno nejméně 30 %. Celková výše splacených peněžitých vkladů spolu
s hodnotou splacených nepeněžitých vkladů musí však činit alespoň 100
000 Kč.

(2) Je-li společnost založena jedním zakladatelem, může být zapsána do
obchodního rejstříku, jen když je v plné výši splacen její základní
kapitál.

§ 112

Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku podepisují všichni
jednatelé.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300219