Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Díl XXIV - Smlouva o vkladovém účtu 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Díl XXIV - Smlouva o vkladovém účtu

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYSmlouva o vkladovém účtu

Paragrafy:   § 716   § 716a   § 717   § 718   § 719   § 719a   § 719b  

§ 716

Základní ustanovení

(1) Smlouvou o vkladovém účtu se zavazuje banka zřídit od určité doby v
určité měně účet pro jeho majitele a platit z peněžních prostředků na
účtu úroky a majitel účtu se zavazuje vložit na účet peněžní
prostředky, přenechat jejich využití bance na dobu určitou nebo na dobu
neurčitou s předem stanovenou výpovědní lhůtou.

(2) Smlouva o vkladovém účtu vyžaduje písemnou formu.

§ 716a

Smlouva o vkladovém účtu může obsahovat dále

a) osoby oprávněné nakládat s peněžními prostředky na účtu,

b) výši nebo způsob stanovení výše úrokové sazby a období splatnosti
úroků, které banka platí ze zůstatku účtu jeho majiteli,

c) lhůty, v nichž oznamuje banka majiteli účtu přijaté vklady a platby
a provedené výplaty a platby a výši zůstatku peněžních prostředků na
účtu a dále formu tohoto oznámení,

d) ujednání, zda a za jakých podmínek může majitel účtu nakládat s
peněžními prostředky na účtu před uplynutím doby určené ve smlouvě o
vkladovém účtu nebo před uplynutím výpovědní lhůty (§ 717 odst. 1).

§ 717

(1) Jestliže majitel účtu nakládá s peněžními prostředky na účtu před
dobou určenou ve smlouvě o vkladovém účtu, nebo není-li v ní tato doba
určena, před uplynutím výpovědní lhůty, nárok na úroky zaniká nebo se
sníží způsobem stanoveným ve smlouvě o vkladovém účtu. Účinky zániku
nebo snížení nároku na úroky se týkají pouze úroků z částky, u níž
nebyla dodržena výpovědní lhůta.

(2) Stanoví-li to smlouva o vkladovém účtu, není majitel účtu oprávněn
nakládat s peněžními prostředky na účtu před uplynutím doby stanovené v
odstavci 1.

(3) Majitel účtu se může s bankou dohodnout, že doba určená ve smlouvě
o vkladovém účtu se opakovaně prodlužuje.

(4) Je-li smlouva o vkladovém účtu uzavřena na dobu neurčitou, lze
vypovědět i část vkladu.

§ 718

(1) Banka je povinna platit majiteli účtu úroky sjednané ve smlouvě o
vkladovém účtu. Nejsou-li výše úrokové sazby nebo způsob jejího
stanovení ve smlouvě o vkladovém účtu sjednány, činí úroková sazba
polovinu lombardní sazby stanovené Českou národní bankou ke dni, k
němuž se úroky připisují k zůstatku peněžních prostředků na účtu.

(2) Jsou-li peněžní prostředky uloženy na dobu kratší než jeden rok,
jsou úroky splatny po uplynutí lhůty, po kterou jsou peněžní prostředky
na účtu vázány, nebo po účinnosti výpovědi podle § 717 odst. 1.
Nebyla-li smlouva o vkladovém účtu sjednána na dobu určitou, jsou úroky
splatny nejpozději koncem každého kalendářního roku.

(3) Jsou-li peněžní prostředky uloženy na dobu delší než jeden rok, je
banka povinna na žádost majitele účtu úroky vyplatit po uplynutí
kalendářního roku.

(4) Úroky z peněžních prostředků na účtu náležejí majiteli účtu ode
dne, k němuž byly peněžní prostředky ve prospěch jeho účtu připsány, do
dne, který předchází dni, k němuž byly peněžní prostředky z účtu
majitele odepsány nebo k němuž byly vyplaceny.

§ 719

Banka je povinna uvolněné peněžní prostředky podle příkazu majitele
účtu vyplatit nebo převést majiteli účtu nebo jím určeným osobám.

§ 719a

Ustanovení § 715a se na smlouvu o vkladovém účtu použije obdobně.

§ 719b

Není-li v ustanoveních § 716 až 719a stanoveno něco jiného, použijí se
na smlouvu o vkladovém účtu přiměřeně ustanovení o smlouvě o běžném
účtu.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300705