Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Oddíl 2 - Provedení díla 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Oddíl 2 - Provedení díla

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYProvedení díla

Paragrafy:   § 537   § 538  

§ 537

(1) Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své
nebezpečí ve sjednané době, jinak v době přiměřené s přihlédnutím k
povaze díla. Nevyplývá-li ze smlouvy nebo z povahy díla něco jiného,
může zhotovitel provést dílo ještě před sjednanou dobou.

(2) Objednatel je povinen provedené dílo převzít.

(3) Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a není při
určení způsobu provedení díla vázán pokyny objednatele, ledaže se k
jejich plnění výslovně zavázal.

§ 538

Zhotovitel díla může pověřit jeho provedením jinou osobu, jestliže ze
smlouvy nebo z povahy díla nevyplývá nic jiného. Při provádění díla
jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300854