Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Oddíl 6 - Způsob provádění díla 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Oddíl 6 - Způsob provádění díla

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYZpůsob provádění díla

Paragrafy:   § 550   § 551   § 552   § 553  

§ 550

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li
objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi,
je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady
vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže
zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté
a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy
(§ 345 odst. 2), je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

§ 551

(1) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu
na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných
mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto
nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodné věci
nebo pokyny překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen
jeho provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby výměny věcí nebo
změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení, že objednatel trvá na
provádění díla s použitím předaných věcí a daných pokynů. O dobu, po
kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta
stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu
nákladů spojených s přerušením provádění díla nebo s použitím
nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna.

(2) Zhotovitel, který splnil povinnost uvedenou v odstavci 1,
neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady dokončeného díla
způsobené nevhodnými věcmi nebo pokyny, jestliže objednatel na jejich
použití při provádění díla písemně trval. Při nedokončení díla má
zhotovitel nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl
dílo v plném rozsahu.

(3) Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v odstavci 1,
odpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných věcí předaných
objednatelem nebo pokynů daných mu objednatelem.

§ 552

(1) Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající
se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má
být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla
dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného
odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o
změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.
Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může
kterákoli ze stran od smlouvy odstoupit.

(2) Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost zjistit před započetím
provádění díla překážky uvedené v odstavci 1, nemá žádná ze stran nárok
na náhradu škody; zhotovitel má nárok na cenu za část díla, jež bylo
provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné
péče.

§ 553

(1) Stanoví-li smlouva, že objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět
díla na určitém stupni jeho provádění, je zhotovitel povinen včas
objednatele pozvat k provedení kontroly.

(2) Nesplní-li zhotovitel povinnost uvedenou v odstavci 1, je povinen
umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím
spojené.

(3) Nedostavil-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně pozván
nebo která se měla konat podle dohodnutého časového rozvrhu, může
zhotovitel pokračovat v provádění díla. Jestliže však účast na kontrole
byla objednateli znemožněna překážkou, kterou nemohl odvrátit, může
objednatel bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné
kontroly, je však povinen zhotoviteli nahradit náklady způsobené
opožděním kontroly.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300858