Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Oddíl 3 - Právní vztahy k třetím osobám 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Oddíl 3 - Právní vztahy k třetím osobám

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYPrávní vztahy k třetím osobám

Paragrafy:   § 85   § 86   § 87  

§ 85

(1) Statutárním orgánem veřejné obchodní společnosti jsou všichni
společníci. Společenská smlouva může stanovit, že statutárním orgánem
jsou pouze někteří společníci nebo jeden společník.

(2) Je-li statutárním orgánem více společníků, je oprávněn jednat
jménem společnosti každý z nich samostatně, nestanoví-li společenská
smlouva jinak. Omezit jednatelské oprávnění statutárního orgánu může
jen společenská smlouva. Takové omezení je však vůči třetím osobám
neúčinné.

(3) Společník může z funkce statutárního orgánu odstoupit, je však
povinen vykonat všechna opatření, která nesnesou odkladu. Odstoupení
musí být doručeno společnosti a všem společníkům. Odstoupení je účinné
uplynutím jednoho měsíce ode dne, kdy bylo doručeno společnosti.
Jestliže takto odstoupil společník, který byl jediným statutárním
orgánem společnosti, jsou ode dne účinnosti odstoupení statutárním
orgánem všichni ostatní společníci.

Ručení společníka

§ 86

Veřejná obchodní společnost odpovídá za své závazky celým svým
majetkem. Společníci ručí za závazky společnosti veškerým svým majetkem
společně a nerozdílně.

§ 87

(1) Společník, který do společnosti přistoupil, ručí i za závazky
společnosti vzniklé před jeho přistoupením. Může však požadovat na
ostatních společnících, aby mu poskytli náhradu za poskytnutí tohoto
plnění a nahradili náklady s tím spojené.

(2) Jestliže zanikne účast společníka za trvání společnosti, ručí jen
za závazky, které vznikly před zánikem jeho účasti.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300167