Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Oddíl 4 - Bankovní záruka 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Oddíl 4 - Bankovní záruka

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYBankovní záruka

Paragrafy:   § 313   § 314   § 315   § 316   § 317   § 318   § 319   § 320   § 321   § 322  

§ 313

Základní ustanovení

Bankovní záruka vzniká písemným prohlášením banky v záruční listině, že
uspokojí věřitele do výše určité peněžní částky podle obsahu záruční
listiny, jestliže určitá třetí osoba (dlužník) nesplní určitý závazek
nebo budou splněny jiné podmínky stanovené v záruční listině.

§ 314

Je-li bankovní zárukou zajištěna nepeněžitá pohledávka, má se za to, že
do výše částky stanovené v záruční listině je zajištěn peněžitý nárok,
který by měl věřitel vůči dlužníkovi, v případě, že by dlužník porušil
závazek, jehož plnění je zajištěno bankovní zárukou.

§ 315

(1) Jestliže bankovní záruku potvrdí jiná banka, může věřitel uplatnit
nároky z bankovní záruky vůči kterékoliv z těchto bank.

(2) Jestliže banka, která potvrdila bankovní záruku, poskytla na jejím
základě plnění, má nárok na toto plnění vůči bance, která jí o
potvrzení bankovní záruky požádala.

(3) Jestliže banka oznámí, že jiná banka poskytla záruku, nevzniká
oznamující bance závazek ze záruky. Oznamující banka však odpovídá za
škodu způsobenou nesprávností svého oznámení.

§ 316

(1) Banka ručí za splnění zajištěného závazku do výše částky a za
podmínek stanovených v záruční listině. Banka může vůči věřiteli
uplatnit pouze námitky, jejichž uplatnění záruční listina připouští.

(2) Na bankovní záruku nemá účinek částečné plnění závazku dlužníkem,
jestliže nesplněný zbytek závazku je stejný nebo vyšší, než činí
částka, na kterou zní záruční listina.

§ 317

Nevyplývá-li ze záruční listiny něco jiného, nemůže banka uplatnit
námitky, které by byl oprávněn vůči věřiteli uplatnit dlužník, a banka
je povinna plnit své povinnosti, když o to byla požádána písemně
věřitelem. Předchozí výzva, aby dlužník splnil svůj závazek, se
vyžaduje, jen když to stanoví záruční listina.

§ 318

Jestliže podle záruční listiny je věřitel oprávněn uplatnit svá práva z
bankovní záruky, jen když dlužník nesplní svůj závazek, může věřitel
postoupit svá práva z bankovní záruky pouze s postoupením pohledávky
zajištěné bankovní zárukou.

§ 319

Banka plní svůj závazek z bankovní záruky, jen když k tomu byla písemně
vyzvána věřitelem. Je-li plnění banky z bankovní záruky podmíněno v
záruční listině předložením určitých dokumentů, musí být tyto dokumenty
předloženy při této výzvě nebo bez zbytečného odkladu po ní.

§ 320

Je-li banka povinna podle záruční listiny plnit ve prospěch oprávněného
jiné bance, je povinna plnit na účet oprávněného u této banky.

§ 321

(1) Je-li doba platnosti v záruční listině omezena, bankovní záruka
zanikne, jestliže věřitel neoznámí bance písemně své nároky z bankovní
záruky během její platnosti.

(2) Dlužník je povinen zaplatit bance to, co banka plnila podle své
povinnosti ze záruční listiny vystavené v souladu se smlouvou uzavřenou
s dlužníkem.

(3) Dlužník nemůže vůči bance uplatnit námitky, které by mohl uplatnit
vůči věřiteli, jestliže smlouva mezi bankou a dlužníkem neobsahovala
povinnost banky zahrnout do záruční listiny uplatnění těchto námitek
vůči věřiteli.

(4) Věřitel, který dosáhl na základě bankovní záruky plnění, na něž
neměl vůči dlužníkovi nárok, vrátí dlužníkovi toto plnění a nahradí mu
škodu tím způsobenou.

§ 322

(1) Na bankovní záruku se použijí jinak přiměřeně ustanovení o ručení.

(2) Vztah mezi bankou a dlužníkem se řídí podle ustanovení o smlouvě
mandátní.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300541