Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Díl IX - Některá ustanovení o započtení pohledávek 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Díl IX - Některá ustanovení o započtení pohledávek

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYNěkterá ustanovení o započtení pohledávek

Paragrafy:   § 358   § 359   § 360   § 361   § 362   § 363   § 364  

§ 358

K započtení jsou způsobilé pohledávky, které lze uplatnit u soudu.
Započtení však nebrání, jestliže pohledávka je promlčena, avšak
promlčení nastalo teprve po době, kdy se pohledávky staly způsobilými k
započtení.

§ 359

Proti pohledávce splatné nelze započíst pohledávku nesplatnou, ledaže
jde o pohledávku vůči dlužníku, který není schopen plnit své peněžité
závazky.

§ 360

Započíst lze i pohledávku, jež není splatná jen proto, že věřitel na
žádost dlužníka odložil dobu splatnosti jeho závazku, aniž se změnil
jeho obsah.

§ 361

Strana, jež vede na základě smlouvy pro druhou stranu běžný nebo
vkladový účet, může použít peněžních prostředků na těchto účtech pouze
k započtení své vzájemné pohledávky, kterou má vůči majiteli účtu podle
smlouvy o vedení těchto účtů.

§ 362

Peněžité pohledávky znějící na různé měny jsou započitatelné, jen když
tyto měny jsou volně směnitelné. Pro započitatelnou výši těchto
pohledávek je rozhodující střední devizový kurs platný v den, kdy se
pohledávky staly způsobilými k započtení. Rozhodný je devizový kurs
platný v místě sídla nebo v místě podnikání, popřípadě bydliště strany,
která projevila vůli pohledávky započíst.

§ 363

Byla-li pohledávka postupně převedena na několik osob, může dlužník
použít k započtení pouze pohledávku, kterou měl v době převodu vůči
prvnímu věřiteli, a pohledávku, kterou má vůči poslednímu věřiteli.

§ 364

Na základě dohody stran lze započítat jakékoli vzájemné pohledávky.


Obchodní zákoník ›  Část třetí - Obchodní závazkové vztahy ›  Hlava I - Obecná ustanovení ›  Díl IX - Některá ustanovení o započtení pohledávek

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300496