Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Oddíl 3 - Obchodní veřejná soutěž 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Oddíl 3 - Obchodní veřejná soutěž

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYObchodní veřejná soutěž

Paragrafy:   § 281   § 282   § 283   § 284   § 285   § 286   § 287   § 288  

§ 281

Kdo vyhlásí neurčitým osobám soutěž (dále jen "vyhlašovatel") o
nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy (obchodní veřejná soutěž), činí
tím výzvu k podávání návrhů na uzavření smlouvy (dále jen "návrh").

§ 282

(1) K vyhlášení veřejné obchodní soutěže (dále jen "soutěž") se
vyžaduje, aby byly písemně obecným způsobem vymezeny předmět
požadovaného závazku a zásady ostatního obsahu zamýšlené smlouvy, na
němž navrhovatel trvá, určen způsob podávání návrhů, stanovena lhůta,
do které lze návrhy podávat, a lhůta pro oznámení vybraného návrhu
(dále jen "podmínky soutěže").

(2) Obsah podmínek soutěže musí být vhodným způsobem uveřejněn.

§ 283

Vyhlašovatel nemůže uveřejněné podmínky soutěže měnit nebo soutěž
zrušit, ledaže si toto právo v uveřejněných podmínkách soutěže vyhradil
a změnu nebo zrušení uveřejnil způsobem, kterým vyhlásil podmínky
soutěže.

§ 284

(1) Návrh lze zahrnout do soutěže, jen když jeho obsah odpovídá
uveřejněným podmínkám soutěže. Od podmínek soutěže se návrh může
odchýlit jen v rozsahu, který podmínky soutěže připouštějí.

(2) Do soutěže nelze zahrnout návrh, který byl předložen po lhůtě
stanovené v podmínkách soutěže.

(3) Navrhovatelé mají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí na
soutěži, jen když jim toto právo přiznávají podmínky soutěže.

§ 285

(1) Předložený návrh nelze odvolat po uplynutí lhůty stanovené v
podmínkách soutěže pro předkládání návrhů, ledaže podmínky soutěže
přiznávají navrhovatelům právo návrh odvolat i po uplynutí této lhůty.
Podmínky soutěže mohou stanovit, že návrh nelze odvolat již po jeho
předložení.

(2) Návrh lze měnit nebo doplňovat jen v době, kdy podle odstavce 1 lze
návrh odvolat, ledaže jde pouze o opravu chyb vzniklých při
vyhotovování návrhu a podmínky soutěže tuto opravu nevylučují. Návrh
lze měnit nebo doplňovat i v případech stanovených v podmínkách
soutěže.

§ 286

(1) Vyhlašovatel vybere nejvhodnější z předložených návrhů a oznámí
jeho přijetí způsobem a ve lhůtě, jež stanoví podmínky soutěže.

(2) Není-li v podmínkách soutěže stanoven způsob výběru nejvhodnějšího
návrhu, je vyhlašovatel oprávněn vybrat si návrh, který mu nejlépe
vyhovuje.

§ 287

(1) Vyhlašovatel je povinen přijmout návrh, který byl vybrán způsobem
uvedeným v § 286. Sdělí-li vyhlašovatel přijetí návrhu po lhůtě
stanovené v podmínkách soutěže, smlouva nevznikne, jestliže vybraný
účastník soutěže sdělí vyhlašovateli bez zbytečného odkladu po dojití
sdělení o přijetí návrhu, že odmítá smlouvu uzavřít.

(2) Vyhlašovatel je oprávněn odmítnout všechny předložené návrhy,
jestliže si toto právo vyhradil v podmínkách soutěže.

§ 288

Vyhlašovatel je povinen bez zbytečného odkladu po ukončení soutěže
vyrozumět účastníky soutěže, kteří v soutěži neuspěli, že jejich návrhy
byly odmítnuty.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300509