Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Oddíl 4 - Zrušení a likvidace společnosti 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Oddíl 4 - Zrušení a likvidace společnosti

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYZrušení a likvidace společnosti

Paragrafy:   § 102   § 103   § 104  

§ 102

(1) Komanditista není oprávněn ze společnosti vystoupit. Prohlášení
konkursu na jeho majetek nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro
nedostatek majetku anebo pravomocné nařízení výkonu rozhodnutí
postižením podílu komanditisty ve společnosti či vydáním exekučního
příkazu k postižení podílu komanditisty ve společnosti po právní moci
usnesení o nařízení exekuce není důvodem zrušení společnosti.
Společnost se nezrušuje ani zánikem právnické osoby, která je
komanditistou. Ztráta či omezení způsobilosti komanditisty k právním
úkonům není důvodem pro zánik jeho účasti ve společnosti ani pro
zrušení společnosti.

(2) Prohlášením konkursu na majetek komanditisty nebo zamítnutím
insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku anebo pravomocným nařízením
výkonu rozhodnutí či vydáním exekučního příkazu k postižení podílu
komanditisty ve společnosti po právní moci usnesení o nařízení exekuce
postižením podílu komanditisty ve společnosti zaniká účast komanditisty
ve společnosti. Nárok komanditisty na vypořádací podíl se stává
součástí majetkové podstaty.

(3) Jestliže byl zrušen konkurs na majetek komanditisty z jiných důvodů
než po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek dlužníka je
zcela nepostačující, jeho účast ve společnosti se obnovuje; jestliže
již společnost vyplatila jeho vypořádací podíl, je komanditista, jehož
účast se ve společnosti obnovila, povinen jej do 2 měsíců od zrušení
konkursu společnosti nahradit. To platí obdobně i v případě, že byl
pravomocně zastaven výkon rozhodnutí postižením podílu komanditisty ve
společnosti nebo byla pravomocně zastavena exekuce podle zvláštního
právního předpisu.

(4) Smrtí komanditisty se společnost neruší a jeho podíl na společnosti
se dědí. Společenská smlouva může dědění podílu vyloučit; v tomto
případě náleží dědicům vypořádací podíl.

§ 103

zrušen

§ 104

(1) Při zrušení společnosti s likvidací mají společníci nárok na podíl
na likvidačním zůstatku. Každý ze společníků má nárok na vrácení částky
ve výši splaceného vkladu. Pokud likvidační zůstatek nestačí k tomuto
vrácení, mají přednostní právo na vrácení komanditisté. Zbytek
likvidačního zůstatku, který zůstal po vrácení částky ve výši vkladů,
se rozdělí mezi společníky podle stejných zásad jako zisk.

(2) Nestačí-li likvidační zůstatek na rozdělení podle odstavce 1,
rozdělí se mezi společníky podle stejných zásad jako zisk.

(3) Společenská smlouva může stanovit jiný způsob rozdělení
likvidačního zůstatku mezi společníky.

(4) Vypořádací podíl se vypočte obdobně jako podíl na likvidačním
zůstatku.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300198