Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Oddíl 1 - Základní ustanovení 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Oddíl 1 - Základní ustanovení

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYZákladní ustanovení

Paragrafy:   § 93   § 94   § 95   § 96  

§ 93

(1) Komanditní společnost je společnost, v níž jeden nebo více
společníků ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného
vkladu zapsaného v obchodním rejstříku (komanditisté) a jeden nebo více
společníků celým svým majetkem (komplementáři).

(2) Komplementářem může být jen osoba, která splňuje všeobecné podmínky
provozování živnosti podle zvláštního právního předpisu a u níž není
dána překážka provozování živnosti stanovená zvláštním právním
předpisem bez ohledu na předmět podnikání společnosti.

(3) Je-li komplementářem právnická osoba, vykonává práva a povinnosti
spojené s účastí v komanditní společnosti její statutární orgán,
popřípadě jím pověřený zástupce, který splňuje podmínky podle odstavce
2.

(4) Pokud dále není stanoveno jinak, použijí se na komanditní
společnost přiměřeně ustanovení tohoto zákona o veřejné obchodní
společnosti a na právní postavení komanditistů ustanovení o společnosti
s ručením omezeným.

§ 94

Společenská smlouva musí obsahovat:

a) firmu a sídlo společnosti,

b) určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby
nebo jména a bydliště fyzické osoby,

c) předmět podnikání,

d) určení, kteří ze společníků jsou komplementáři a kteří komanditisté,

e) výši vkladu každého komanditisty.

§ 95

Firma společnosti musí obsahovat označení "komanditní společnost",
postačí však zkratka "kom. spol." nebo "k. s.". Obsahuje-li firma
společnosti jméno komanditisty, ručí tento komanditista za závazky
společnosti jako komplementář.

§ 96

Návrh na zápis komanditní společnosti do obchodního rejstříku
podepisují všichni společníci a přikládá se k němu společenská smlouva.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300195